Republika e Kosoves

Gjilan

Arsim

Drejtor: Nazim Gagica

Tel: +381(0) 280 323 458
Tel: +383 (0) 44 144 717

E-mail: nazim.gagica@rks-gov.net

Data e lindjes: 1.02.1972
Vendbanimi: rr. “Ali Huruglica” nr 36, Gjilan
Përvoja profesionale:
Drejtor i Administratës së Përgjithshme në Gjilan (2014-2018), drejtor për analiza financiare dhe kontabilitet në kompaninë “Cash Flow” Gjilan (2011- 2013), udhëheqës i Kulturës në Drejtorinë për Kulturë në Gjilan (2008-2011), ligjërues në Universitetin “Fama” prej vitit 2012 e këndej, këshilltar komunal në Gjilan.
Edukimi:
Fakulteti Ekonomik – Cikli i Parë Menaxhment – Cikli i Dytë Magjistraturë.
Gjuha amtare:  shqip
Gjuhët tjera: anglisht dhe serbisht
Aftësitë organizative / menaxheriale:
Aftesi për punë në grup, aftesi për t`u adaptuar në ambiente dhe kultura trë ndryshme pune, aftësi të mira analitike, aftësi të mira komunikimit, aftësi për të drejtuar, fleksibile dhe aftësi për vetiniciativë.
Aftësitë kompjuterike:
Aftësi për të përdorur programet Microsoft Office, aftësi për të perdorur aplikacione në internet
Trajnimet:
“E-qeverisja si mundësi për rritjen e nivelit të satisfaksionit të qytetarëve me shërbimet komunale” (Prishtinë), “Zbatimi i principeve etike në bizneset familjare” (Prishtinë), “Effective and Efficient Administration” (Prishtinë), “Menaxhimi i Përformances Komunale”, Prishtinë, “E-Qeverisja” (Durrës).

………………………………………………………

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në komunë

Punësimi i mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave në pajtueshmëri me procedurat ligjore

Zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të institucioneve në pajtueshmëri me procedurat ligjore për rekrutim dhe kriteret ligjore të përcaktuara nga MASHT-i

Pagesa e stafit udhëheqës, stafit profesional dhe personelit tjetër të punësuar në institucionet arsimore të komunës

Planifikimi dhe koordinimi i zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në komunë, në konsultim me MASHT-in

Mbikëqyrja e të gjitha institucioneve arsimore në nivel komune

Regjistrimi dhe pranimi i nxënësve në pajtim me parimet e mos diskriminimit

Regjistrimi i të dhënave për nxënës, sipas formularit të miratuar nga MASHT

Nxitë barazinë në mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e obliguar dhe të mesëm

Regjistrimi, inspektimi i shëndetit publik dhe sigurisë si dhe licencimi i institucioneve arsimore parashkollore në pajtim me ligjin

Respektimi dhe afirmimi i të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre

Identifikimi i nevojave për aftësim profesional të drejtorëve dhe mësimdhënësve dhe realizimi i tyre në bashkëpunim me ligjet aplikative

Bënë trajnimin e mësimdhënësve dhe stafit tjetër profesional në pajtim me udhëzimet, parimet dhe standardet e shpallura nga MASHT-i

Përkujdeset për zhvillimin dhe aftësimin profesional të personelit në shkollat e komunës

Përkujdeset për zhvillimin e të gjitha aspekteve tjera të arsimit lokal

Mbikëqyrja e procesit arsimor në pajtim me udhëzimet e caktuara nga MASHT

Përgatitja, miratimi dhe implementimi i Rregullores së punës për shkollat, duke përfshirë Kodin e Mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit si dhe masat disiplinore

Miratimi i pushimeve lokale të shkollës, në përputhje me ligjin përkatës dhe miratimin e rregullave të shkollës

Merr vendim për rritjen e numrit të institucioneve parashkollore, shkollave fillore, të mesme dhe speciale në nivel të komunës

Merr vendim për ankesat ndaj organeve drejtuese të institucioneve arsimore të parapara me ligj

Miraton rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të ketë marrë më parë propozimet e Këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto rregullore

Në marrëveshje me MASHT-in, miraton rregulloret për themelimin shkrirjen, ndarjen dhe mbylljen e institucioneve arsimore me fonde publike të niveleve 0, 1, 2 dhe 3 në komunë

Nxitë bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore si dhe midis institucioneve arsimore dhe familjes

Bashkëpunon me drejtoritë tjera të arsimit të komunave tjera në projekte të përbashkëta arsimore, në përdorimin e përbashkët të burimeve fizike dhe njerëzore, si dhe caktimin e fondeve për projekte dhe qëllime të tilla

Përcakton zonat specifike të mbulimit nga shkollat në nivel komunal

Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike si dhe bënë sigurimin e dispozitave për mirëmbajtje të shërbimeve mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë ujin e freskët, ambiente banjash dhe shërbime shëndetësore

Merr masa për të siguruar që ambienti rrethues urban apo rural, në të cilin është e vendosur shkolla, është në përputhje me të drejtën e nxënësve për të pasur një mjedis të sigurt në oborrin e shkollës

Arritja e objektivave të shëndetit publik, në bashkëpunim me MASHT-in nëpërmjet aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore, duke përfshirë programe për sigurinë në rrugë, fusha, të nxisë shtimin e shëndetit për të shmangur përhapjen e sëmundjeve ngjitëse si dhe aksione kundër duhanit dhe formave të abuzimit me drogë

Shqyrton vazhdimisht masat e marra për realizimin e arsimit special, në realizimin e kësaj detyre në atë masë që është e nevojshme ose e dëshirueshme, drejtoria konsultohet me MASHT-in dhe drejtoritë tjera Komunale për koordinimin e arsimit të fëmijëve që kanë nevojë për arsim special

Bënë vlerësimin e nevojave speciale, siç përcaktohet me ligj

Propozimi për arsim special për nxënës dhe dhënia e vlerësimit profesional

Propozimi për themelimin e shërbimit këshillimor dhe shëndetësor për nevojat speciale

Ushtron edhe kompetenca tjera të cilat i bartën në bazë të ligjit ose nga pushteti qendror.

Komuna e Gjilanit ka 25 shkolla fillore dhe 8 të mesme.