Republika e Kosoves

Gjilan


Procesverbalet


        Lokaliteti             Kryetari                 Kontakti

  1. Velekincë        Skender Bajrami          044 105 572
  2. Llashticë         Naser Ibishi                  044 357 722
  3. Zhegër             Qahil Halili                   044 710 300
  4. Shurdhan       Hysen Zahiri                 044 155 189
  5. Demiraj          Nexhmedin Demiri     044 395 874
  6. Selishtë          Ruzhdi Limani              045 577 270
  7. Haxhaj           Shefki Dauti                   044 321 056
  8. Nasalë            Bekim Ukshini              046 127 503
  9. Lladovë          Florim Ajeti                   044 144 069

                                       

……………………………………………………………………………………………………

Këshillat lokalë ushtrojnë këto kompetenca dhe përgjegjësi:

– kujdesen për planifikim urban dhe rural
– për furnizim me ujë, rregullimin e kanalizimit, drenazhimet etj.
– për ofrimin e shërbimeve publike efikase
– për ofrimin e mbrojtjes shëndetësore primare për qytetarët
– për mbrojtjen lokale të ambientit
– për zhvillimin e turizmit
– për sigurimin e hapësirave të hapura dhe varrezave
– për organizimin e aktiviteteve kulturore e sportive
– për çështje të tjera me interes për lokalitetin
– evidentojnë dhe paraqesin prioritetet e lokalitetit para organeve të Komunës
– marrin pjesë në financimin e çështjeve që janë pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën
– marrin pjesë në organizimin e aksioneve vullnetare në interes për lokalitetin
– kryejnë edhe detyra tjera të cilat mund të barten nga KK ose Kryetari i Komunës në pajtim me ligjin dhe Statutin e Komunës.