Republika e Kosoves

Gjilan


⇒ Përbërja      ⇒ Procesverbalet


Këshilli i fshatit, vendbanimit apo lagjes urbane ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e përcaktuara si më poshtë:

 – Kujdeset për planifikim urban dhe rural;
– Kujdeset për furnizim me ujë, rregullimin e kanalizimit, drenazhimet etj.;
– Kujdeset për ofrimin e shërbimeve publike efikase;
– Kujdeset që qytetarëve t’u ofrohet mbrojtja shëndetësore primare;
– Kujdeset për mbrojtjen lokale të ambientit
– Kujdeset për zhvillimin e turizmit;
– Kujdeset për sigurimin e hapësirave të hapura dhe varrezave
– Kujdeset për organizimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive;
– Bashkëpunon me organet Komunës dhe organizatat tjera për çështjet me interes
për lokalitetin;
– Evidenton dhe paraqet prioritetet e lokalitetit para organeve të Komunës;
– Merr pjesë në financimin e çështjeve që janë pjesë e marrëveshjes së
bashkëpunimit në mes të Komunës;
– Kujdeset për organizimin e aksioneve vullnetare në interes për lokalitetin dhe
– Kryen edhe detyra të tjera të cilat mund të jenë të bartura nga KK ose Kryetari i
-Komunës në pajtim me ligjin dhe Statutin e Komunës.