Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjilan


⇒ Përbërja      ⇒ Procesverbalet


Këshilli i fshatit, vendbanimit apo lagjes urbane ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e përcaktuara si më poshtë:

Kujdeset për:

– planifikim urban dhe rural
– furnizim me ujë, rregullimin e kanalizimit, drenazhimet etj.
– ofrimin e shërbimeve publike efikase
– qytetarëve t’u ofrohet mbrojtja shëndetësore primare
– mbrojtjen lokale të ambientit
– zhvillimin e turizmit
– sigurimin e hapësirave të hapura dhe varrezave
– organizimin e aktiviteteve kulturore e sportive
– çështje të tjera me interes për lokalitetin
– evidenton dhe paraqet prioritetet e lokalitetit para organeve të Komunës
– merr pjesë në financimin e çështjeve që janë pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën
– organizimin e aksioneve vullnetare në interes për lokalitetin
– kryen dhe detyra tjera të cilat mund të barten nga KK ose Kryetari i Komunës në pajtim me ligjin dhe Statutin e Komunës.