Republika e Kosoves

Gjilan


Përbërja      ⇒ Procesverbalet


                                          Këshillat lokalë ushtrojnë këto kompetenca dhe përgjegjësi:

– kujdesen për planifikim urban dhe rural
– për furnizim me ujë, rregullimin e kanalizimit, drenazhimet etj.
– për ofrimin e shërbimeve publike efikase
– për ofrimin e mbrojtjes shëndetësore primare për qytetarët
– për mbrojtjen lokale të ambientit
– për zhvillimin e turizmit
– për sigurimin e hapësirave të hapura dhe varrezave
– për organizimin e aktiviteteve kulturore e sportive
– për çështje të tjera me interes për lokalitetin
– evidentojnë dhe paraqesin prioritetet e lokalitetit para organeve të Komunës
– marrin pjesë në financimin e çështjeve që janë pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën
– marrin pjesë në organizimin e aksioneve vullnetare në interes për lokalitetin
– kryejnë edhe detyra tjera të cilat mund të barten nga KK ose Kryetari i Komunës në pajtim me ligjin dhe Statutin e Komunës.