Drejtoria pёr Mbrojtje tё Mjedisit

   

   Drejtor  Arben Berisha

Nr Kontaktues
049-447-400
038-200-41309
email arben.berisha@rks-gov.net

 

       Përgjegjësitë:

 • zbatimin e përpiktë të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit,
 •  mbikëqyr aktivitetet ,pёrputhshmёrinё e aktiviteteve me standardet dhenormat ligjore pёr mbrojtje tё mjedisit tё operatorёve tё cilёt veprojnë nё teritorin e komunës.
 •  përgatitja e rregulloreve për mbrojtje tё mjedisit nё teritorin e komunës.
 •  përgatitjen dhe miratimin e Planeve mjedisore dhe programeve për Mbrojtjen e Mjedisit dhe kujdesin për zbatimin e tij si dhe të standardeve për mbrojtje të mjedisit,
 •  hartimin e masave pёr mbrojtje tё arsyeshme lokale tё natyrës tё cilat janë nё përputhje me zhvillimin ekonomik tё qёndrueshёm ,nё përputhje me ligj dhe aktet nënligjore.
 •  Hartimin e masave qё kan pёr qёllim kontrollin e nivelit tё zhurmës nё teritorin e komunës.
 • Kontrollon dhe mbikëqyrё menagjimin e mbeturinave nё teritorin e komunës.
 •  Kontrollon dhe mbikëqyrё menagjimin e ujrave tё zeza urbane.
 • Mban shënime tё cilat përfshinё tё dhënat pёr tё gjitha aktivitetet ,aplikimet pёr leje mjedisore komunale,pëlqime mjedisore komunale.
 •  informim publik të qytetarëve për koordinimin me të gjithë faktorët dhe subjektet relevante, e në veçanti me shoqërinë civile dhe shkollat e institucionet tjera për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe mbrojtjen e ambientit,
 •  sigurimi dhe mbështetja në realizimin e projekteve për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit,
 •  kujdesin sipërfaqeve të gjelbëruara, mbrojtja e atyre ekzistuese si dhe vetëdijesimi i qytetarëve për mbrojtjen e atyre ekzistuese si dhe vetëdijesimin e qytetarëve për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës,
 •  hartimi Ι masave pёr zvogëlimin gradual tё ndotjes, degradimit mjedisor si dhe minimizimi i të gjitha aktiviteteve që paraqesin rrezik potencial për shëndetin e popullatës dhe mjedisit në përgjithësi,
 •  promovimin e një sistemi integral për mbrojtjen e mjedisit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik,
 •  ruajtja dhe mbrojtja e zonave të veçanta natyrore që janë në interes për komunën dhe Kosovën në tërësi si dhe kategorizimin e tyre,
 •  mbrojtjen dhe ruajtjen në përgjithësi të florës dhe faunës,
 •  çështjet tjera mjedisore dhe detyrat e aktivitete të caktuara me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit,
Raport  gjendja e mbeturinave ne komunen e Obiliqit