Documents

 
 
 
 


Mirëqenia sociale

Shërbimet që ofron Qendra për Punë Sociale në Obiliq,përkatësisht Sektori i shërbimeve sociale:
1.       Shërbimet për fëmijët e braktisur
2.       Shtëpi tranzitore e fëmijëve
3.       Strehim familjar
4.       Adaptim vendor
5.       Adaptim ndërkombëtar
6.       Bashkim familjar
7.       Kujdestari
8.       Të rriturit në konflikt me ligjin
9.       Vendosja në strehimore
10.   Këshilla martesore
11.   Besim I fëmijëve
12.   Viktimat e trafikimit
13.   Viktimat e krimeve seksuale
14.   Viktimat e dhunës në familje
15.   Fëmijët e keqtrajtuar
16.   Rrëmbim ndërkombëtar I fëmijëve
17.   Puna e rrezikshme e fëmijëve
18.   Përdoruesit e substancave narkotike
19.   Fëmijët pa kujdes prindëror
20.   Të moshuarit
21.   Fëmijët me aftësi të kufizuar prej 1-18 vjeç