Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

LISTA E VEÇANTË E PRONAVE TË PALUAJTSHME TË KOMUNËS QË PLANIFIKOHEN PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM PËR VITIN VIJUES 2024

 

 

 

Vendim për publikim të listës së veçant të pronave të paluajtshe të komunës që planifikohen për dhënien në shfrytëzim për vitin vijues 2023

 

 

 

 

 

Lista e përgjithshme e pronave të paluajtshme komunale sipas zonave kadastrale në Komunën e Lipjanit

 

 

 

Lista e pronave të paluajtshme të komunës të cilat janë të lira dhe planifikohen për tu dhënë në shfrytëzim për vitin 2022

 

 

 

Lista e pronave të paluajtshme të komunës të cilat janë  të lira dhe planifikohen për tu dhënë në shfrytëzim për vitin 2021

 

 

 

Prona komunale për dhënie në shfrytëzim

 

 

Lista e pronave komunale për ushtrimin e veprimtarisë bujqësore dhe për biznes

 

 

Zona Ekonomike në Qylagë

 

 

Pronat komunale të dhëna në shfrytëzim

 

 

 

Pronat e lira për shfrytëzim

 

 

  KONTRATA PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PRONËS KOMUNALE

 

APLIKACION PËR MARRJEN NË SHFRYTËZIM AFATGJATË TË PRONËS

 

Borgjet per shpronesim