Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për shëndetësi dhe mirëqenie sociale

Drejtor Ibush Mjekiqi

Nr Kontaktues
049/831-208
038/200-41325
Email:ibush.mjekiqi@rks-gov.net