Republika Kosovo

Gračanica

Администрација

Одељење има следеће одговорности:

* надгледа целокупну општинску управу, дисциплину особља;

* пружа и одржава услуге за функционисање општине без препрека, као што су: возила, телефон, грејање, хлађење и други системи;

* води евиденцију запослених као што су одсуство, боловање, дисциплинске мере, обављене обуке и остали подаци ;

* пружа техничку и стручну помоћ председнку општине и општинској скупштини, по потреби