Republika Kosovo

Gračanica

Јавне службе и ванредне ситуације

Одељење има следеће одговорности:

* обезбеђује пружање јавних комуналних услуга свим грађанима на територијиопштине Грачаница, укључујући снабдевање водом, сакупљање и прераду отпадних вода, прикупљање и одлагање чврстог отпада, организовање јавног превоза;

* организује и надгледа одржавање јавних површина, паркова, тргова,

улица, паркиралишта, гробаља, јавног осветљења и рекламних места;

* примењује све законске обавезе које се односе на одговор и спремност у случају ванредних ситуација;

* припрема и примењује план за ванредне ситуације и спашавање у случају природних несрећа и катастрофа;

* одржава програме обуке за тимове за спашавање и осигурава одговарајућу опрему, потребну за пружање помоћи у случају ванредних ситуација.