Republika e Kosoves

Junik

Ne Komunën e Junikut,në zyren e ofiqaris mund  te pajisen me keto dokumente si ne vijim:

* Certifikatë e lindjes
* Certifikatë  e martesës
* Certifikatë te vdekjes
* Certifikatë shtetësisë
* Vërtetim i lire për Martesë
* Çertifikatë mbi vendbanimin
* Vërtetim mbi dëmtimin e pasurisë
* Vërtetim që personi është gjallë
* Autorizim mbi marrjen e pensionit
* Autorizim mbi punët e tjera juridike
* Vërtetim që nuk lëshohet ekstrakt lindjeje,martese,të vdekurve
* Vërtetim që personi nuk është i regjistruar në LAL,LAM,dhe LAV
* Vërtetime të tjera
* Aktvdekje
* Deklaratë e gjendjes familjare