Republika Kosovo

Gračanica

Матична служба

Матична служба Општине Грачаница врши следеће услуге:

 • Извод рођених;
 • Потврда о брачном стању;
 • Извод венчаних;
 • Потврда о пребивалишту;
 • Потврда о смрти (смртовница);
 • Извод умрлих
 • Потврда о породичној заједници;

Ценовник за издавање документације из матичних књига:

1 Издавање извода из МКР 1 евро
2 Издавање извода из МКВ 2 евра
3 Издавање извода из МКУ 2 евра
4 Издавање уверења брачног стања 2 еврa
5 Чин венчања у згради Општине 10 еврa
6 Чин венчања ван зграде Општине 20 еврa
7 Издавање уверења о држављанству 2 евро
8 Издавање уверења о месту пребивалиштва 1 евро
9 Издавање смртовнице 8 еврa
10 Изјава о породичној заједници 1 евро
11 Исправка у матичној књизи грађана 5 евра
12 Касна регистрација у матичној књизи грађана 20 евра
13 Касна регистрација у матичној књизи умрлих грађана 50 евра
14 Друге потврде, уверења 2 евра
15 Овера докумената 1 евро

Држављанство

Ово питање је регулисано Законом о држављанству на Косову. Канцеларија за издавање држављанства је основана одлуком министра МУП-а и сви закони су прописани од стране МУП-а.


За издавање држављанства, ако сте уписани у регистар, потребно је:

 • Захтев за издавање држављанства;
 • Лична карта;
 • Извод из централног регистра грађана (екстрат)

Ако нисте регистровани у регистар (књигу) држављанства потребно је да доставите следећу документацију:

 • Захтев за издавање држављанства;
 • Лична карта;
 • Извод рођених;
 • Извод венчаних;
 • Потврда о месту пребивалишта

Издавање потврде о изводу рођених

Ако сте уписани у књигу рођених, можете поднети захтев матичној служби  код којег се налази регистар (књига) уписа рођених.
У сваком досијеу уписа рођених треба да се налази комплетна потребна документација за упис рођења. Документација која садржи досије се разликује зависно од тога ако се особа родила у здравственој установи, ван здравствене установе или ван земље.


Дете које је рођено у здравственој установи у досије за регистрацију рођења потребно је да се доставе следећи докази:

 • Захтев за регистрацију рођења;
 • Отпусна листа јавне или приватне здравствене установе у којој се особа родила;
 • Извод венчаних родитеља детета;
 • Записник о прихвтању очинства, ако је дете ванбрачно;
 • Фотокопије докумената идентификације за родитеље детета;
 • За напуштену децу потврда органа старатељства

За дете рођено ван здравствене установе (кући) у досије за регистрацију рођења треба да се доставе следећи докази:

 • Захтев за регистрацију рођења;
 • Потврда здравствене установе о извршеној вакцинацији;
 • Извод венчаних родитеља;
 • Записник о прихватању очинства (ако је дете ванбрачно);
 • Изјава најмање два сведока који су асистирали током порођаја или који имају непосредно знање о рођењу детета ван здравствене установе;
 • Фотокопије за идентификацију родитеља детета;

За извод рођених за дете ван територије Косова треба да се у досије за регистрацију рођења доставе следећа документа:

 • Захтев за регистрацију рођења;
 • Међународни извод рођених или слично од стране државе  у којој је особа рођена;
 • Извод венчаних родитеља детета;
 • Записник о прихватању очинства (ако је дете ванбрачно);
 • Копија докумената идентификације за родитеље детета;

Издавање потврде о брачном стању

Потврда о брачном стану је службени докуменат Канцеларије за матичну службу, на основу података из регистра рођених, сходно службеној дужности или на захтев заинтересоване особе.

Док у случајевима када не постоји регистар рођених, издаје се на основу изјава два сведока. Ако он\она је разведен треба да постоји одлука о разводу.
Потврда о брачном стању важи 6 месеци од датума издавања.

За издавање ове потврде потребно је:

• Изјава са два сведока (личне карте сведока);
• Извод рођених;
• Лична карта подносиоца захтева;

Извод венчаних

Уколико сте уписани у регистру венчаних (матичној књизи) можете поднети захтев службенику цивилног стања (матичару)код кога се налази регистар венчаних. Извод венчаних важи све док нема измена у подацима.

Особе које желе да склопе брак потребно је да са собом понесу:

• Извод рођених за оба супружника;
• Личне карте за оба супружника;
• Потврде брачног стања за супружнике;
• Два сведока и њихове личне карте;

Потврда о пребивалишту

Ако сте уписани у регистру пребивалишта можете поднети захтев у матичну службу Општине Грачаница.

У случају када нисте уписани потребно је да са собом имате:

• Личну карту;
• За малолетна лица извод рођених (копија личне карте родитеља);
• Рачун о плаћању електричне енергије;

У случају када се ради о лицима која су подстанари потребно је:

• Уговор о становању;
• Лична карта;
• За малолетна лица извод рођених ( копија личне карте родитеља);

Потврда о брачном стању

Потврда о склопљеном браку је службени докуменат издат од стране Канцеларије цивилног стања на основу података из регистра венчаних према службеној дужности или подношењем писменог захтева.
Ако је страни држављанин добио држављанство Косова и венчан је ван државе треба да извади потврду за венчање ван државе (венчани капацитет).
Потврда о браку вази 6 месеци од датума издавања.

Потврда о смрти

Ако је особа уписана у књигу умрлих, мозете поднети захтев слузбенику за цивилно стање код којег се налази регистар умрлих.

За подношење захтева о умрлици потребно је доставити следеће доказе:

• Потврду о смрти  здрасвене установе (ако се смрт догодила у јавној или приватној здравственој установи);
• Извод рођених;
• Извод венчаних за оне који су били у браку;
• Фотокопија документа идентификације умрлог и да су извршили идентификацију тела без икакве сумње да се смрт догодила ван здравствене установе;
• Потврда о смрти, међународне или слично од дрзаве где се смрт догодила ван здравствене установе;

Ако  се смрт догодила ван државе, потребна је оригинална потврда  о смрти издата од стране државе, копија документа идентификације умрле особе и копија документа подносиоца захтева.

Потврда о породичној заједници

Изјаву о породичној заједници издаје матична служба према службеној дужности или након писменог захтева од заинтересоване особе.

Ако подносиоц захтева наводи чланове породичне заједнице, чланови заједнице треба да буду присутни и да  са собом понесу њихове копије идентификационих докумената.

Потврда о породичној заједници вази 6 месеци од датума  издавања.

За издавање ове потврде је потребно да подносилац захтева припреми следецу документацију:

• Захтев за издавање потврде;
• Копија личне карте (за пунолетна);
• Извод рођених (за малолетна лица).