Republika e Kosoves

Prizren

Lista e projekteve që janë në realizim e sipër viti 2009-2010

Plani lokal i administrimit të mbeturinave 

Lista e kontratave që janë në realizim e sipër (të filluara në vitin 2010)