Republika e Kosoves

Prizren

 

Ndërtesat publike të Prizrenit – Projekti për efikasitetin energjetik të Kosovës

Prizren Public Buildings – Energy Efficiency Project Kosovo Stakeholder Engagement Plan

Prizren Public Buildings – Energy Efficiency Project Kosovo

LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE PËR KOMUNËN E PRIZRENIT KAB – i 2021-2023

Financimi i Investimeve Kapitale Komunale 2020-2022

Lista e projekteve që janë në realizim e sipër viti 2009-2010

Plani lokal i administrimit të mbeturinave 

Lista e kontratave që janë në realizim e sipër (të filluara në vitin 2010)