Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Komunitete

Anëtarët e komitetit:

 1. Mimoza Bushrani, anëtare nga LVV (anëtare e kuvendit – kom. shqiptar),
 2. Drita Qenaj, anëtare nga PDK (anëtare e kuvendit – kom. shqiptar),
 3. Hanefi Muharremi, anëtar nga LDK (anëtar e kuvendit – kom. shqiptar),
 4. Agim Muqaj, anëtar nga AAK (anëtar e kuvendit – kom. shqiptar),
 5. Shukrije Berisha, anëtare nga NISMA (anëtare e kuvendit – kom. shqiptar),
 6. Sevil Kazazi, anëtare nga KDTP (anëtare e kuvendit – kom. turk),
 7. Merdžan Osmani, anëtar nga NDS (anëtar e kuvendit – kom. boshnjak),
 8. Sead Arifi, anëtar nga VAKAT (anëtar e kuvendit – kom. boshnjak),
 9. Admir Aljilji, anëtar nga SDU (anëtar e kuvendit – kom. boshnjak),
 10. Ertan Simitçi, anëtar nga YTHP (anëtar e kuvendit – kom. turk),
 11. Tihomir Stojanovič, anëtar nga komuniteti serb,
 12. Lejla Veshalli, anëtare nga komuniteti rom,
 13. Gani Elshani, anëtar nga komuniteti ashkali,
 14. Hysnije Berisha, anëtare nga komuniteti egjiptian,
 15. Almira Bajrami, anëtare nga komuniteti goran.