Republika e Kosoves

Prizren

Ekstraktet e procesverbaleve te kuvendit