Republika e Kosoves

Prizren

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Derya Kala

Udhëheqës i zyrës së komuniteteve dhe kthim
e-mail: derya.kazaz@rks-gov.net
Zyre: +383(0) 38 200 44-712
__________________________________________________________________________________________________________

Është lindur më 12.10.1982 në Prizren.Shkollën fillore e kreu në shkollën “Abdyl Frashëri” ndërsa të mesmen në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren.
Në vitin 2006 përfundoj studimet në Degën  Mardhanje Publike në Fakultetin e Komunikimit në Universitetin Gazi të Ankaras  të Republikës së Turqisë.
Në viti 2018 përfundoj studimi master në Degën – Administrat Publike në Univrzitetit Trakja në Edirne.
Nga viti 2006 deri 2022, ajo ishte Udhëheqëse e Zyres së Personelit në Komunën e Mamushës.
Nga viti 2022, ajo është Udheheqëse e Sektorit për Komunitete dhe Kthim në Komunën e Prizrenit.
__________________________________________________________________________________________________________

Eshtë përgjegjës për përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të kominiteteve;
Siguron që komunitetet të kenë të drejta të barabarata në shërbimet publike në nivel komunal;
Paraqet raporte, duke përshkruar në detaje punët e kryera, për të cilat është përgjegjëse Zyra e komuniteteve;
Kryen edhe detyra të tjera të cilat i caktohen nga ana e autoritetit të Kryetarit të Komunës.

__________________________________________________________________________________________________________

  •                                                 Koordinatori i ZK-së dhe për çështjet e komunitetit turk në qytet
  • Islam ELSHANI                   Zyrtar përkomunitetin RAE – për qytet dhe fshatrat përreth
  • Asim IMERI                          Zyrtar për komunitetin boshnjak dhe goran – në qytet dhe në Zhupë
  • Raim DŽAFERI                     Zyrtar për komunitetin boshnjak në Podgorje
  • Spasa ANDRIJEVIĆ             Zyrtar për komunitetin serb në qytet dhe Novake
  • Igbalka RAMA                     Zyrtare për kthimë