Republika e Kosoves

Prizren

Zyra për Komunitete dhe Kthim

 

Shefi i zyrës së komuniteteve
e-mail:
Zyre: +383(0) 38 200 44-712

 

Eshtë përgjegjës për përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të kominiteteve;
Siguron që komunitetet të kenë të drejta të barabarata në shërbimet publike në nivel komunal;
Paraqet raporte, duke përshkruar në detaje punët e kryera, për të cilat është përgjegjëse Zyra e komuniteteve;
Kryen edhe detyra të tjera të cilat i caktohen nga ana e autoritetit të Kryetarit të Komunës.

 

1. Cengiz CURCİALİ              Koordinatori i ZK-së dhe për çështjet e komunitetit turk në qytet

2. Islam ELSHANI                  Zyrtar përkomunitetin RAE – për qytet dhe fshatrat përreth

3. Asim IMERI                        Zyrtar për komunitetin boshnjak dhe goran – në qytet dhe në Zhupë

4. Raim DŽAFERI                   Zyrtar për komunitetin boshnjak në Podgorje

5. Spasa ANDRIJEVIĆ            Zyrtar për komunitetin serb në qytet dhe Novake

6.Veselin TODOROVIĆ         Zyrtar për komunitetin serb në Zhupë