Republika e Kosoves

Prizren

Ftesa dhe rendi i ditës për mbajtjën e mbledhjës së Komitetit për Komunitete

2023/01/17 - 4:15

Në bazë të nenit 53 paragrafit 1, të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Neni 58 paragrafit 6, të Statutit të Komunës së Prizrenit, thërras mbledhjen e Komitetit për Komunitete 12 (dymbëldhjetë) të rregullt, që do të mbahet më 25 Janar (e mërkurë) 2023, në sallën për mbledhjet e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, në “Shtëpinë e Bardhë”, me fillim në ora 10:00.

Prandaj, ftoheni të merrni pjesë në punën e kësaj mbledhje.

Për punën e kësaj mbledhjeje, propozoj këtë:

R E N D  D I T E​

1. Diskutim dhe miratim të Planit të Punës të Komitetit për Komunitete për vitin 2023

2. Diskutim rreth rendin e ditës së Kuvendit për muajin Janar 2023

3. Raportimi i punës së Zyrës për Komunitete dhe Kthim për vitin 2022

4. Të ndryshme