Republika e Kosoves

Prizren

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyres Pritëse numër 1
Për çfarëdo lloj informatash shtesë mund ta kontaktoni zyrtaren ligjore Valdete Shpendi, në sportelin nr 1 te Komuna e Prizrenit ose përmes emailit:

Zyrtari përgjegjës për qasje në dokumente në institucionin tuaj:

Kastriote Vata       (kastriote.vata@rks-gov.net)

Ymer Berisha         (ymer.berisha@rks-gov.net)        tel .038 200 44 725
______________________________________________________________________________________

Klikoni këtu për ta shkarkuar formularin

Ligji për qasje për dokumente zyrtare (kliko këtu)

E drejta për tu informuar për punën e komunës suaj

Raporti lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike  ( kliko këtu )