Republika e Kosoves

Prizren

Zyrtari përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale

Besnik Thaqi

e-mail: besnik.s.thaqi@rks-gov.net
Zyre: +381(0) 38 200 44-725