Republika e Kosoves

Gllogovc

Qasja në dokumente zyrtare (publike) të Komunës së Drenasit

———————————————————————————-

Zyra kontaktuese për qasje në dokumente publike:
Zyrtari i autorizuar .

Bekim Dobra

Udhëheqës i Zyrës për Komunikim me Publikun

Punë shtesë: Zyrtar për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për qasje në dokumente publike

Tel: 038 200 40870

Mob: 049-977-799
E-mail: bekim.dobra@rks-gov.net

Email:  komuna.drenas@rks-gov.net

Informatë rreth kërkesave

Kërkesa juaj mund të jetë e shkruar ose verbale.
Në këtë përfshihet edhe kërkesa me e-mail.

Me qëllim që kërkesa juaj të shqyrtohet  saktësisht  ajo duhet të përmbajë:
Detaje të informacionit që ju dëshironi të shikoni (ju lutem saktësoheni sa më tepër të keni mundësi) gjithashtu  ju lusim që të jepni të dhënat tuaj si emri dhe mbiemri, adresa postare ose elektronike më qëllim qe të ju njoftojmë rreth kërkesës suaj.
Sipas Ligjit për  Qasje në Dokumentet Publike ju nuk jeni i detyruar të jepni arsye përse po bëni kërkesë për qasje në dokumentet publike.

Zyra për Informim  dhe zyrtari përgjegjës për qasje në dokumentet publike do të ju kthej   përgjigje brenda 7 ditëve ashtu siç parashihet me ligjin për  Qasje në Dokumentet Publike. Në këtë përgjigjeje që do ta merrni nga zyrtari përgjegjës do të informoheni  për lejimin, moslejimin apo kufizimin e pjesshme të kërkesës suaj dhe atë duke u bazuar në ligjin për qasje në Dokumentet Publike.

Në rast se nuk ju lejohet qasja në dokument Komuna do të  ju jep informata rreth arsyet e refuzimit të kërkesës suaj.

 Broshurë informative për qasje në dokumentet publike

Broshurë informative për zyrtarët përgjegjës për qasje në dokumentet publike

Formular  per qasje ne dokumente

Kërkesa për qasje në dokumente zyrtare

Ligji për qasje në dokumentet zyrtare

Linku për ligjin në qasje të dokumentave zyrtare në Gazetën Zyrtare (KLIKO)