Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria e Arsimit

Drejtor i Arsimit: Muhamet Gjoka

Data e lindjes : 14.09.1979

Komuna : Drenas

Kontakti: Tel:   049 800 029

E-mail: muhamet.gjoka@rks-gov.net

Arsimimi :   ECC. i Diplomuar

Fakulteti :     Ekonomik-Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë

Master:         Ekonomik-Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtoratit për Arsim:

  1. Planifikon zhvillimin e arsimit lokal dhe aftësimin e personelit mësimor, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
  2. Nxitë bashkëpunimin midisi personelit arsimor në raport me nxënësit dhe prindërit;
  3. Siguron mirëmbajtjen dhe riparimin e objekteve shkollore dhe objekteve tjera përcjellëse me fondet publike të siguruara;
  4. Nxjerrë rregulla disiplinore për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor;
  5. Merr pjesë në përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave dhe bënë përzgjedhjen e arsimtarëve, mësuesve dhe personelit tjetër të shkollave të tri niveleve;
  6. Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.