Republika e Kosoves

Gllogoc

Arben Shala

Biografia

Përvoja e punës

 • Komuna Drenas, Nënkryetar i Komunës, 10.03.2021
 • Komuna Drenas, Zyrtar për Marrëdhënie me Publikun, 01.02.2019-10.03.2021;
 • Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të ligjit (EULEX), Përkthyes, Prishtinë, 2009-2018;
 • Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), Përkthyes, Arkivist, Asistent  Administrativ,  Drenas, Prishtinë 2000-2009;
 • Zyra e Kryeministrit, Zyrtar i lartë për siguri publike 2006;
 • Shkolla e Mesme e Makinerisë “Shtjefën Gjeçovi”, Mësimdhënës, Prishtinë, 2005-2007;
 • Shkolla Fillore “Hasan Prishtina”, Mësimdhënës, Llapushnik, Gllogovc 1999-2001.

 

Shkollimi

Universiteti i Karlit, Pragë, Çeki

Fakulteti i Arteve

Programi i studimeve të doktoratës: Filologji/ përkthim

Titulli: Ph.D. in Philology/Translation Studies

 

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i Filologjisë

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Titulli : Master i Shkencave Filologjike

 

Kolegji AAB

Fakulteti Juridik

LLB në Juridik (i përgjithshëm)

 

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti  Filozofik

Shkenca Politike dhe Administratë Publike

Titulli : B.A. i Shkencave Politike

 

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i Filologjisë

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Titulli: Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

 

Gjimnazi “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu” Gllogovc

Drejtimi:  Shoqëror- gjuhësor

 

Certifikata/ trajnime

 • United Nations Language Proficiency Certificate
 • The United Nations Institute For Training and Research Programme of Correspondence Instruction in Peacekeeping Operations:
  1. Peacekeeping and International Conflict Resolution;
  2. International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict;
  3. Mine Action: Humanitarian Impact, Technical Aspects and Global Initiative.
 • République Française- Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative- Diplôme d’études en langue française DELF A2.
 • King’s College London-Centre for Defence Studies- Advisor & Analyst Development Summer School
 • Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)-Security Management Simulation Exercise for Kosovo Security Community
 • KYATA- Diplomatic Protocol and Business Etiquette
 • DOTTSS STRIDON Doctoral and Teacher-Training Translation Studies Summer School (Lubjanë 17-28 qershor 2019)
 • Asociacioni i Komunave të Kosovës – Komunikimi në Emergjenca Publike/situata krizash
 • Asociacioni i Komunave të Kosovës- Trajnim për Protokollin në nivelin lokal
 • Diplomatische Academie Wien – Séminaire intensif en ligne – Le français de la diplomatie et des relations internationales pour le Ministère des Affaires Etrangères du Kosovo
 • BULATS (Business Language Testing Service) English language proficiency from Cambridge University
 • EULEX – Trainer of Trainers
 • EULEX – Legal Drafting Training
 • EULEX – Data Protection Workshop
 • EULEX – Stress Management Training
 • EULEX – Workshop on Report Writing
 • EULEX – B4 Armoured Vehicle Driver Training
 • ECDL Kosovo- European Computer Driving Licence (ECDL) –  shtatë modulet.

 

Prezantim në konferenca shkencore

  • Prezantim në konferencën The 1st International Conference on the Right to Languages (15-17 qershor 2022) Valencia, Spanjë. Organizuar nga Càtedra de Drets Lingüístics, Universitat de València-Generalitat Valenciana dhe TRAP Lab, Universitat Jaume I.

 

  • Pjesëmarrje dhe prezantim në konferencën ndërkombëtare Translation, Interpreting and Culture 2: Rehumanising Translation and Interpreting Studies, në Banská Bystrica, Sllovaki 22-24 shtator 2021, organizuar nga Fakulteti i Arteve, Universiteti Matej Bel në Banská Bystrica, Departamenti i Studimeve të Përkthimit i Fakultetit të Arteve i Universitetit Konstantin Filozofi në Nitra, Instituti i Letërsisë Sllovake, Akademia Sllovake e Shkencave në Bratislavë, Fakulteti i Arteve i Universitetit Comenius në Bratislavë, Instituti i Letërsisë Botërore, Akademia Sllovake e Shkencave në Bratislavë dhe Komisioni Evropian;

   

  • Pjesëmarrje dhe prezantim në konferencën Tradition and Innovation in Translation Studies Research VII: Innovation of Tradition, Tradition of Innovation? organizuar në Departamentin e Studimeve të Përkthimit, Fakulteti i Arteve, Universiteti Konstantin Filozofi në Nitra, Sllovaki, më 7-9 shkurt 2019;

   

  • Pjesëmarrje në konferencën TSCL 2019, Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society, të mbajtur në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Lubjanës, Slloveni, nga 21 deri në 22 qershor 2019. Pjesëmarrja dhe prezantimi ishte në kuadër të Shkollës Verore (17-28 qershor 2019);

   

  • Pjesëmarrje dhe prezantim në konferencën Pathways in Translation Studies, organizuar në Pragë më 22 dhe 23 nëntor 2018 nga Instituti i Studimeve të Përkthimit, Universiteti i Karlit, Pragë (UTRL FF UK), në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme për Përkthim të Komisionit Evropian (DGT) dhe Rrethit  të Filologëve Modernë Çekë (KMF).

   

 

Publikime

   Në process:

Shala, A. (2022). Between a colleague and a tool: “A language assistant is like a fuse in a power circuit. The power always goes off at the weakest power transmission point”. Submitted for review

Shala, A. (2022). Multilingualism and the role of translation and interpreting in Kosovo (1999-2021). In review.

   Të publikuara:

Shala, A. (2021). The right to translation and interpreting into and from Albanian as a reflection of fundamental civil rights in Kosovo between 1912 and 1999. STRIDON: Studies in Translation and Interpreting, 1(1), 33–55. ISSN: 2784-5826. Indeksuar në DOAJ, dLib.si. Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.

Shala, A. (2020). The Role and Importance of Translation for the Albanian Culture. Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación,22 (2020): 383-413. E-ISSN 2530-609X. Indeksuar në Emerging Sources Citation Index, Scopus, FRANCIS, Fuente Academica Plus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA – Modern Language Association Database, DOAJ, DIALNET.

Shala, A. (2019). Translating Culture: Mediating Customary Law Related Language. AUC Philologica, 2019, 4, 93-106. ISSN 0567-8269. Indeksuar në CEEOL, DOAJ, EBSCO dhe ERIH PLUS.

Shala, A. (2019). Police transinterpreting or when legal translation and interpreting meets translator studies. Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VII. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa: 103-116. ISBN 978-80-558-1459-9.

Gjuhët

Gjuha amtare : Gjuha Shqipe

 • Angleze            – Njohuri e plotë profesionale
 • Frënge              – Njohuri e kufizuar për punë
 • Italiane             – Njohuri e kufizuar për punë
 • Serbe                – Njohuri e kufizuar për punë