Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Anita Avdullahu

Drejtoreshë për Bujqësi  Pylltari dhe Zhvillim Rural

Tel: 049 978 777
E-mail: anita.a.avdullahu@rks-gov.net

 

Lindur me 16.07.1987 në Zabel të Epërm

Shkollën fillore e kreu në Komoran ndërsa shkollën e mesme në Drenas

Studimet i vazhdoj në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë në Mbrojtjen e Bimëve (Fitomedisinë) në nivelin bachelor në Prishtinë për të vazhduar edhe ne Master po të njëjtin drejtim.

Ka punuar si eksperte në Ministrin e Bujqësisë në bashkëpunim me disa organizata të huaja po ashtu me IADK dhe Komunën e Drenasit si koordinatore për Komunën e Drenasit.

Dhe së fundi nga viti 2017 në Drejtorin për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Detyrat e punës:

 

 1. Implementon politikat zhvillimore në sektoret e Bujqësisë.
 2. Koordinon dhe mbikëqyrë asociacionet Bujqësore.
 3. Përgatit planet për mbjelljet pranverore, vjeshtore dhe fushaten për korrje-shirje.
 4. Organizon trajnime dhe këshillime për fermerët.
 5. Jep pëlqim për rikultivimin e tokave Bujqësore.
 6. Mban evidencen për tokat Bujqësore .
 7. Bashkëpunim dhe përkrahjen e aktiviteteve rreth ujitjes në Kompaninë e “Iber Lepencit” .
 8. Bënë mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet, reren (zhavorin) dhe aktivitetet tjera rreth gurëthyesve.
 9. Koordinon punët dhe bashkëvepron me OJQ-të që përkrahin aktivitetet Bujqësore.
 10. Bashkëpunon me agjencionet qeveritare për zhvillimin e rajoneve rurale.
 11. Planifikon zhvillimin dhe kujdesin permanent të shfrytëzimit të tokës Bujqësore për nevojat dhe intereset e Komunës.
 12. Bashkëpunimi dhe koordinimi me Ministinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
 13. Mbrojtja e Pyjeve, Pyllëzimi dhe Ripyllëzimi.
 14. Planifikimi i Zhvillimit Rural.
 15. Hulumton resurset natyrore duke përfshirë edhe mbrojtjen e shtazëve dhe bimëve.