Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë

Emri dhe mbiemri: Ruzhdi Lestrani

Pozita: Drejtor i Drejtorisë

Kontakt: 049 578 218

E-mail: Ruzhdi.lestrani@rks-gov.net

Eksperiencat e punes

 

• Date (nga – deri)   Prej dt. 06/01/2020 vazhdon

     

• Emrin dhe adresen e punedhenesit       Komuna e Drenasit              
• Lloji i ndermarjes ose sektori       Drejtoria për Gjeodozi, kadastër dhe Pronë
 • Detyrat dhe pergjegjesite   Drejtor i Drejtorisë

 

• Date (nga – deri)   Prej dt. 17.10.2019 deri 05.01.2020

     

• Emrin dhe adresen e punedhenesit       Komuna e Drenasit              
• Lloji i ndermarjes ose sektori       Drejtoria për Gjeodozi, Kadastër dhe Pronë
 • Detyrat dhe pergjegjesite   Zyrtar i Lartë për Çështje Pronësore

 

• Date (nga – deri)   Prej dt. 15.10.2017 deri 17.10.2019

     

• Emrin dhe adresen e punedhenesit       Komuna e Drenasit              
• Lloji i ndermarjes ose sektori       Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Sektori i Tatimit në Pronë
 • Detyrat dhe pergjegjesite   Zyrtar për Evidentimin e Pronës së Paluajtshme

 

• Date (nga – deri)   Prej dt. 13.05.2017 deri 31.12.2017

     

• Emrin dhe adresen e punedhenesit       Komosioni Qendror i Zgjedhjeve, Ndertesa e ish Bankes se Lubljanes, Kati 2.               
• Lloji i ndermarjes ose sektori       KQZ –  Divizioni për sherbim  votues  
 • Detyrat dhe pergjegjesite   Zyrtar i listës së votusëve

 

• Date (nga – deri)    Prej dt. 08.09.2014 deri  me 13.03.2015 
• Emrin dhe adresen e punedhenesit   Ministria e Administratës Publike
• Lloji i ndermarjes ose sektori    Enti i Statistikave te Kosoves                                     
Detyrat dhe pergjegjesite   Pergjegjesi mbikqyrese, Mbikqyrës

 

• Date (nga – deri)   Prej dt. 07.08.2013 deri 31.12.2013

              10.05.2014 deri 10.07.2014

• Emrin dhe adresen e punedhenesit       Komosioni Qendror i Zgjedhjeve, Ndertesa e ish Bankes se Lubljanes, Kati 2.                
• Lloji i ndermarjes ose sektori       KQZ –  Divizioni për sherbim  votues  
 • Detyrat dhe pergjegjesite   Zyrtar i listës së votusëve

 

• Date (nga – deri)    Prej dt. 05.03.2011 deri  me 31.12.2011 
• Emrin dhe adresen e punedhenesit   Ministria e Administratës Publike
• Lloji i ndermarjes ose sektori    Enti i Statistikave te Kosoves                                     
Detyrat dhe pergjegjesite   Pergjegjesi mbikqyrese, kontroller dhe verifikues

            

Shkollimi

 

• Date (nga – deri)   2001 deri 2005
• Emri institutit dhe lloji i shkollimit   Universiteti i Prishtines: Fakulteti i Shkencave Politike,

drejtimi: Administrat Publike

 
• Kualifikimi   Njohes i administrates publike – BA

 

• Date (nga – deri)   2005 deri 20011
• Emri institutit dhe lloji i shkollimit   Universiteti i Prishtines: Fakulteti Juridik, Studimet-postdiplomike, drejtimi: Administrative – Kushtetues
 
• Kualifikimi   Master i shkencave juridike – Ma. Sc.

 

Shkollimi dhe trajnimet tjera profesionale:

 

Emri dhe vendi i institucionit

 

 

 

Lloji Përiudha Certifikata ose diploma e fituar/
R.I.T Kosovo, A.U.K Training & Development- Institute Reg.no:18/PPDL-0153, Çërtifikat Kombëtare Profesonale, Niveli i KKK-V, Kredi të AAP-13-Spescialistë i Administrimit të Politikave 2018 Çertifikatë
R.I.T Kosovo, A.U.K Training & Development- Institute PUBLIC POLICY DEVELOPMENT AND LEADERSHIP (PPDL)  

 

 

 

2018

Çertifikatë

 

 

Sekretariati i Komisionit Qendrorë Zgjedhor, Prishtinë

Mirënjohje për kryerjen me suksese të lartë të organizimit për zgjedhjet 2013-2014 2013/2014 Mirënjohje
 

 

IKAP  -Prishtinë

Instituti i Kosovës për Administratë Publike

 

Trajnim:  Administrata dhe Qeverisja e Mirë

 

 

2019

 

Çertifikatë

 

  Ministria e Administratës Publike

Për kontributin e dhënë në fushën e administratës publike për vitin 2018/2019

 

2019 Mirënjohje
 

IKAP-Prishtinë

Instituti i Kosovës për Administratë Publike

 

Trajnim: Politikat e BE-së, Trendet e Globalizimit dhe Zhvillimet Rajonale

 

2019

 

 Çertifikatë

 

IKAP-Prishtinë

Instituti i Kosovës për Administratë Publike

 

Trajnim: Ligji për Procedurën e Përgjithëshme Administrative

 

2019

 

Çertifikatë

 

IKAP-Prishtinë

Instituti i Kosovës për Administratë

Publike

T

 

rajnim: Sinjalizuesit dhe e Drejet e Tyre

 

 

2019

 

Çertifikatë

Demos/SDC/Helvetas Kosovo/Sweden Sverige Traajnim: Municipal Property Tax 2019 Çertifikatë

 

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a)  bën vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me ligjislacionin në fuqi.

b)  mban regjistrin e pronës së palujtshme dhe regjistrin e tokës komunale si dhe RDPP/në.

c)   bën azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara.

ç)   mbron pronën komunale nga uzurpimet e ndryshme,

d)   zhvillimin e procedurave administrative për kthimin e pronave të uzurpuara,

e)    mbajtjen e evidencës për sipërfaqet e tokës në pronësi private dhe publike,

f)    punët gjeodete lidhur me komasacion,

g)   përpilimin e hartave gjeodezike për hartimin e planeve hapësinore dhe urbanistike të komunës,

h)   lëshimin e certifikatave mbi pronën dhe kopjet e planve pronarëve të paluajtshmërive në bazë të dokumentacionit të verifikuar.j)    Kryen procedurat e eksproprijimit të tokave në teritorin e Komunës.

i)   Harton kriteret dhe kryen procedurat për dhenjën e tokave komunale në shfrytëzim,

j) Harton Propozim vendime për qmimin e tokës së eksproprijuar në teritorin e komunës.

k)   kryen edhe punë tjera nga lëmi i vet të përcaktuar nga Kryetari dhe në mbështetje të ligjit përkatës.