Republika e Kosoves

Gllogovc

Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë

Emri dhe mbiemri: Arian Krasniqi

Kontakt: 046 111 999

E-mail: arian.a.krasniqi@rks-gov.net

 

 Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a)  bën vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me ligjislacionin në fuqi.

b)  mban regjistrin e pronës së palujtshme dhe regjistrin e tokës komunale si dhe RDPP/në.

c)   bën azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara.

ç)   mbron pronën komunale nga uzurpimet e ndryshme,

d)   zhvillimin e procedurave administrative për kthimin e pronave të uzurpuara,

e)    mbajtjen e evidencës për sipërfaqet e tokës në pronësi private dhe publike,

f)    punët gjeodete lidhur me komasacion,

g)   përpilimin e hartave gjeodezike për hartimin e planeve hapësinore dhe urbanistike të komunës,

h)   lëshimin e certifikatave mbi pronën dhe kopjet e planve pronarëve të paluajtshmërive në bazë të dokumentacionit të verifikuar.j)    Kryen procedurat e eksproprijimit të tokave në teritorin e Komunës.

i)   Harton kriteret dhe kryen procedurat për dhenjën e tokave komunale në shfrytëzim,

j) Harton Propozim vendime për qmimin e tokës së eksproprijuar në teritorin e komunës.

k)   kryen edhe punë tjera nga lëmi i vet të përcaktuar nga Kryetari dhe në mbështetje të ligjit përkatës.