Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

 

Emri dhe mbiemri:

Data e lindjes :

Komuna :

Kontakti:Tel:    038200802

E-mail:

 


Përgjegjësitë e Drejtorit të Administratës së Pergjithshme janë: 

    a) Kujdeset për  funksionimin e administratës komunale duke përfshirë shërbimet e kuvendit dhe ekzekutivit të Komunës;
    b) Mbikëqyr sektorin e ofiqaris dhe të gjitha shërbimet që kryhen në këtë Sektor;
    c) Kryen detyrat për integrime evropiane;
    d) Organizon logjistikën, siç janë transporti (veturat zyrtare), depon, arkivin, shkrimoren, postën, menaxhimin e pasurisë, shërbimin e sigurimit të mirëmbajtjes së objekteve komunale, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative, futjen e informatave në të;
    e) Ofrimi i bashkëpunimit, këshillave dhe ndihmës  Drejtorëve të Drejtorateve në komunë  mbi të gjitha çështjet administrative si dhe vlerësimin  e rregullt i të arriturave në punë;
    f) Funksionimi dhe organizimi i zyrës së pritjes në vështrim të UA nr. 2006/07 të MAPL;
    g) Vërtetimin e origjinalitetit të dokumentit dhe legalizimi i tij,
    h) Vërtetime të ndryshme  sipas specifikave tjera
    i) Menaxhon me pronën komunale dhe
    j) Menaxhon me zyrën e prokurimit në vështrim me Ligjin mbi prokurim.
    k) Menaxhon njësinë për të drejtat e njeriut në vështrim me UA nr.2008/2
    l) Kryen punë tjera të përcaktuar me ligjet përkatëse dhe nga Kryetari i Komunës.