Republika e Kosoves

Gllogovc

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë

Emri dhe mbiemri: Nexhmedin Gruda

Kontakti:Tel: 049 929 711 ;03820040813
E-mail: nexhmedin.gruda@rks-gov.net

CURRICULUM VITAE

INFORMACIONE PERSONALE  

                                                                                                                 

 

Mr. Sc. Nexhmedin V. Gruda

1. Emri: Nexhmedin
2. Emri i prindit Vehbi
3. Mbiemri: Gruda
4. Nacionaliteti: Shqipëtar
5. Shtetësia: Republika e Kosovës, Komoran, Gllogoc
6. Data e Lindjes: 05.01.1975
7. Gjinia: Mashkull
8. Detajet kontaktuese:
e-maili nexhmedingruda@gmail.com
Tel. +383(0) 44 736 299

+383(0) 49 929 711

 

Përshkrimi: –          Eksperiencë pune mbi 22-vjeçare në mësimdhënie në fushën Jeta dhe Puna në lëndën Teknologji me TIK.

–          Njohje shumë e mirë e metodave të të nxënit, mësimdhënia në distancë e-learning.

–          Aftësi shumë të mira organizimi të punës në grupe dhe zgjidhje të situatave të koklavitura.

 

Aftësi kyçe: –          Mësimdhënie

–          Trajnime

–          Punë kërkimore

–          Përcjellje e eksperiencës

–          Aplikim i metodave inovative

Angazhime në kohë të caktuar (part time) –          Trajner: Vlerësimi Formativ;

–          Trajner: Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë;

–          Trajner: Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie;

o   Sistemet Operative Windows 10

o   MS Word 2013

o   MS Excel 2013

o   MS Power Point 2013

o   MS Access 2013

o   MS Outlook 2013

o   Internet Explorer

 

 

 

 

9. NIVELI ARSIMOR

 

Institucioni: UNIVERSITETI I PRISHTINËS – SHKOLLA E LARTË PEDAGOGJIKE – PRISHTINË
Departamenti/Seksioni: Politeknikë
Titulli: Arsimtar i Politeknikës
Data: e diplomimit: 03.03.2000
Institucioni: UNIVERSITETI I PRISHTINËS ”HASAN PRISHTINA”,

Fakulteti i Edukimit

Departamenti/Seksioni: Teknologji me TIK
Titulli: Bacholer i Teknologjisë – Informatikës (240 ECTS),  Nr. Dip.908
Data: e diplomimit: 21 korrik 2016
Institucioni: UNIVERSITETI I PRISHTINËS  ”HASAN PRISHTINA”,

Fakulteti i Edukimit

Departamenti/Seksioni: MASTER I MESIMDHËNJES LËNDORE (ME SPECIALIZIM NË TEKNOLOGJI DHE TIK)
Titulli: Master me specializim në Teknologji dhe TIK (360 ECTS),  Nr. Dip.603
Data: e diplomimit: 11.12.2019
Institucioni: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Dokumenti: Licencë e mësimdhënësit Nr. 100021908
Data: e lëshimit: 04.03.2015
Data: e përfundimit: 04.03.2020

 

10. TRAJNIMET

 

Trajnimi: Plani zhvillimor i shkollës, planifikimi i projekteve shkollore  ( 40 orë )
Data: 19.12.2004
Institucioni: KEC –  Nr. 462
Trajnimi: Edukimi për të drejtat e fëmijëve ( 30 orë )
Data: 26.2.2005
Institucioni: KEC – Nr. 926/015
Trajnimi: Didaktika dhe metodika për mësimdhënësit e shkollave të mesme  (40 orë) 
Data: 13.3.2005
Institucioni: GTZ 
Trajnimi: Metodat kreative si mjete pedagogjike dhe aplikimi i tyre në njësinë mësimore ( 30 orë )
Data: 2005
Institucioni: World Child
Trajnimi:  ECDL – Start Certifikate 4.0 ( katër module )
Data: 27.11.2006
Institucioni: Europian Computer Driving Licence XP-0100153
Trajnimi: Ndihmë mësuesëve në fushën e punës psikosociale për gjetjen strategjive më të mira në tejkalimin e probleme te femijëve në shkollë dhe të  prindërve ( 24 orë )
Data: 26.12.2008
Institucioni: OMEGA, QPEA, Das Land Steiermark
Trajnimi: Ndihmë mësuesëve në fushën e punës psikosociale për gjetjen strategjive më të mira në tejkalimin e probleme te femijëve në shkollë dhe të  prindërve ( 8 orë )
Data: 26.12.2008
Institucioni: OMEGA, QPEA, Das Land Steiermark
Trajnimi: ECDL – Syllabus 5.0 ( katër module)
Data: 04.05.2011
Institucioni: Europian Computer Driving Licence XP – 0024548
Trajnimi: ECDL – Syllabus 5.0 ( shtatë module)
Data: 8.7.2011
Institucioni: Europian Computer Driving Licence XP – 0024548
Trajnimi: Mbrojtja e shëndetit mental të fëmijëve përmes programeve psiko-pedagogjike në vendet e prekura nga varfëria (21 orë)
Data: 29.11.2011
Institucioni: QPEA
Trajnimi: Standardet e fasilitimit të të nxënit ( 20 orë )
Data: Qershor, 2012
Institucioni: USAID
Trajnimi: Vlerësimi për  nxënje ( 20 orë )
Data: Qershor, 2012
Institucioni: USAID
Trajnimi: Zhvillimi i shkathtësive të mësimdhënjes cilësore dhe ndërvëprimit me kurrikulën ( 68 orë )
Data: Shkurt – Qershor 2013
Institucioni: GIZ
Trajnimi: Sfida e dizajnit në mësimdhënje dhe të nxënit e teknologjisë  (34 orë )
Data: Shtator 2013
Institucioni: USAID – 16488/047
Trajnimi: Klubi i nxënësve për përkrahje teknike ( 34 orë )
Data: Mars, 2014
Institucioni: USAID 18546/053
Trajnimi: Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë   ( 30 orë )
Data: Nëntor, 2014
Institucioni: USAID – 22245/064
Trajnimi: Programimi kompjuterik  ( 24 orë )
Data: Nëntor, 2014
Institucioni: USAID – 22321/062
Trajnimi: Vërtetim – Programimi kompjuterik (6 orë)
Data: Prill, 2015
Institucioni: USAID – Nr. 23819/050-V
Trajnimi: Administri i Portalit të Edukimit  ( 8 orë )
Data: 30.1.2016
Institucioni: Bit – Kosova
Trajnimi: Për fushën Jeta dhe Puna në zbatimin e kurrikulës së re ( 40orë )
Data: 2017
Institucioni: DZHAP – MASHT – 105/15
Trajnimi: International Conference on Leadership and Managment in Schools and Business  ( 8 orë )
Data: 5.04.2018
Institucioni: ISSBS – 1718-PRN-01-91
Trajnimi: Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar (28 orë)
Data: 29, 30 Dhjetor 2018  dhe 05, 06 Janar 2019
Institucioni: MASHT – SBASHK, Nr. 1848/003
Trajnimi: Mendimi Kritik, Zgjedhja e Problemeve dhe Bazat e Mikrobit-it (32 orë)
Data: Dhjetor, 2019
Institucioni: British Council
Trajnimi: Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social (32 orë)
Data: Maj, qershor 2020
Institucioni: MASHT – SBASHK, Nr. 7384/002
Trajnimi: Mësimdhënia inovative me përdorimin e mjeteve digjitale (8 orë)
Data: Korrik 2020
Institucioni: ISEPS – Kollegji Universum 
Trajnimi: ”Busulla .COM – Hapat e orientimit në karrierë” (40 orë)
Data: Shtatorë 2020
Institucioni: MASHT – LUX DEV – SmartsBits
Trajnimi: Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie (51 orë)
Data: Shtator, 2021
Institucioni: MASHT, SBASHK Nr. 14303/004

 

 

11. SHPËRBLIMET

 

 

Mirënjohjet: Shumë  her i shpërblyer me MIRËNJOHJE, mësimdhënës i dalluar në procesin edukativo – arsimor dhe i shpërblyer në gara Republikane.
Data: 2005, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 dhe 2021
Institucioni: DKA – Drenas,

SHFMU ,,Halil Bajraktari” – Drenas

SHFMU  ,,Naim Frashëri” – Gllabar

SHFMU ,,Rasim Kiçina” – Drenas

USAID  – fhi360

 

 

 

12. EKSPERIENA

 

Institucioni: SHFMU ” RASIM  KIÇINA”
Data: 1.8.1999 –  03.03.3023
Fusha e Punës Mësimdhënës i Teknologji me TIK
Dokumenti i ofruar Diplomat, Mirënjohjet  dhe  Çertifikatat e Trajnimeve

 

13. LANGAGE SKILLS

 

GJUHA E NËNËS Shqip
GJUNËT TJERA English language 
Lexim ( 1 – 4 ) 3
Shkrim ( 1 – 4 ) 3
   Folur ( 1 – 4 ) 3

 

14. SHKATHTËSITË

 

SHKATHTËSITË

KOMPJUTEREIKE

Programet: Packet of Microsoft Office:

–          Word,

–          Excel,

–          Acces,

–          Power Point, – SPSS

–          E-mail and Internet.. – AutoCad

Platforma online

–          Schoolme

–          ZOOM

–          Google Meet

–          Classroom

–          Hangouts

–          Busulla.com

 

Përgjegjësitë e Drejtorisë:

a. Përcakton ofrimin e shërbimeve publike, lokale dhe të infrastrukturës duke
përfshirë furnizimin me ujë, ujësjellësin, kanalizimin, përpunimin e ujërave të
zeza, mirëmbajtjen e rrugëve lokale, transportin lokal dhe planet për ngrohtore
lokale;
b. Shërbime publike duke përfshirë shërbimin e zjarrfikësve dhe të emergjencës;
c. Sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve publike, hapësirave të hapura dhe
varrezave;
d. Lëshimin e lejeve për shërbime dhe paisje duke përfshirë transportin lokal publik
dhe shërbimin e taksistëve;
e. Mbikëqyrë dhe bashkëpunon me kompanitë shërbyese komunale të higjienës
dhe furnizimit me ujë;
f. Në bashkëpunim me kompanitë cakton çmimet e shërbimeve komunale;
g. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të ujësjellësit;
h. Cakton prioritete për mirëmbajtje e rrugeve . kanalizimeve dhe ujësjellsin;
i. Kontrollon buxhetin e ndërmarrjeve shërbyese komunale;

 1. Cakton orarin e reduktimeve dhe prioriteteve;
 2. Bën sigurimin e ujit nëpër pjesët të cilat nuk kanë mundësin të sigurojnë ujin e
  pijshëm nga rrjeti përmes rezervuarëve , cakton çmimet e shërbimeve, çmimin e
  ujit, çmimin e kyçjeve të reja;
  l. Organizon aksione të pastërtisë, cakton tarifat për shërbimet e kryera nga
  ndërmarrjet që bëjnë administrimin e mbeturinave, kujdeset për mirëmbajtjen e
  tregut të gjelbër dhe të kafshëve;
  m. Kujdeset për mirëmbajtjen e rrugëve të komunës si dhe në sezonin e dimrit bën
  kryposjen dhe pastrimin e rrugëve dhe shesheve që i përkasin komunës, bën
  renovimin e rrugëve, mbushjen e gropave etj;
  n. Lëshon lejet për vendosjen e pengesave në rrugët e komunës;
  o. Kryen edhe punë tjera nga lëmia e vetë të përcaktuar nga Kryetari në pajtim me
  Ligjin përkatës.