Republika e Kosoves

Gllogovc

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 

Emri dhe mbiemri:  Lumnije Gjoshi -Krapi

E-mail: Kontakt: lumnije.o.krapi@rks0gov.net 049 978 444  03820040813

Përvoja:

Pozita :  Profesoreshë e GjuhesAngleze

Pervoja : Emri dhe adresa e punëdhënsit : SHFMU “ LuigjGurakuçi “ Flamuras , SHFMU ”BajramCurri “Nikaj , SHFMU “ XheladinGashi – Plaku “ Komoran .
Arsimimi :

Fakulteti : “Gjuhë dhe Letërsi Angleze “

Master:     Mësimdhënia dhe Kurrikula

 

Përgjegjësitë e Drejtorisë:

a) ofrimin e kujdesit shëndetësor primar në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore;

b) Inspektimin e qendrave private të përkujdesit primar shëndetësor;

c) Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësi primare;

d) Vendosjen e objektivave lokale për kujdesin primar shëndetësor;

e) Zhvillimin e buxhetit bazuar në nevojat lokale dhe duke respektuar udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësise;

f) Koordinon dhe mbikëqyr punën e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Qendrave të Mjekësisë Familjare dhe Qendrave Vizitore;

g) Operimin e Qendrës për Punë Sociale dhe qendrave për punë sociale;

h) Zhvillimin e planit strehimor për territorin e komunës;

i) sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit, sipas standaredeve të përcaktuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;

j) Zbatimi i Ligjeve dhe dispozitave tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore dhe mbrojtjen sociale të fëmijëve dhe të sigurimit social të pjesëmarrësve të luftës, invalidëve ushtarak dhe anëtarëve të familjeve të viktimave civile, dhe

k) punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës