Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Emri dhe mbiemri:  Arsim Haxhiu

E-mail: Arsim.Haxhiu@rks-gov.net

Kontakt: 049 744 778

           

Edukimi / Shkollimi

1966-1974           Shkolla Fillore-Drenas

1974-1978            Shkolla e Mesme Gjimnazi “ Skënderbeu” Gllogoc

Shkollimi Superiore – Post Diplomik

1978-1984:                  Universiteti I Prishtinës

Fakulteti i Mjekësisë

Specializimi :

1989-2004:               Universiteti I Prishtinës

Specializimi: Medicina Interne (2000)

Eksperienca dhe Aktivitetet

Nëntor-1984 deri Shtator 2003: Shtëpia e Shëndetit Gllogoc

1984 – 2000 Doktor, specialist medicinës Interne

1999 – 2001 Koordinator Komunal për Shëndetësi

2001 – 2002 Zëvendës Drejtor QKMF Drenas

2002 – 2003 Drejtor QKMF Drenas

2000 – 2004 Anëtar i Bordit për Specializime /Departamenti për shëndetësi Prishtinë

2001 – 2003 Këshilltar i Kuvendit Komunal Drenas

2003 – 2007 Drejtor Komunal për Shëndetësi

2008 – 2010 Ambulanca Spec.”Internistika” Drenas

2010 – 2014 Drejtor Drejtor.Shëndetësi Drenas

2015 –  Mars 2017 Nënkryetar Komunës

2018 –  Drejtor DSHMS

Përgjegjësitë e Drejtorisë:

a) ofrimin e kujdesit shëndetësor primar në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore;

b) Inspektimin e qendrave private të përkujdesit primar shëndetësor;

c) Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësi primare;

d) Vendosjen e objektivave lokale për kujdesin primar shëndetësor;

e) Zhvillimin e buxhetit bazuar në nevojat lokale dhe duke respektuar udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësise;

f) Koordinon dhe mbikëqyr punën e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Qendrave të Mjekësisë Familjare dhe Qendrave Vizitore;

g) Operimin e Qendrës për Punë Sociale dhe qendrave për punë sociale;

h) Zhvillimin e planit strehimor për territorin e komunës;

i) sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit, sipas standaredeve të përcaktuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;

j) Zbatimi i Ligjeve dhe dispozitave tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore dhe mbrojtjen sociale të fëmijëve dhe të sigurimit social të pjesëmarrësve të luftës, invalidëve ushtarak dhe anëtarëve të familjeve të viktimave civile, dhe

k) punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës