Republika e Kosoves

Gllogovc

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

Enkela Dema

Tel: 049-977-997

E-mail:enkela.dema@rks-gov.net

 

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a)   menaxhon në mënyrë të drejtë me të gjitha objektet komunale të kulturës,sportit dhe rinisë.
b)   organizon takime me rëndësi kulturore,sportive dhe rinisë në komunë,
c)   organizon debate për zhvillimin e kulturës,sportit dhe rinisë në komunë.
d)  harton plane për mbështetjen e aktiviteteve kulturore,sportive dhe rinore,
e)   kryen punë lidhur me biblotekat e komunës,
f)    përpunon,sistemon dhe formon fondin e lëndëve arkivore dhe
g)   punë tjera të caktuar nga Kryetari i Komunës.

Punëtorët dhe përshkrimi i vendeve të punës;

PËRSHKRIMI I VENDEVE TË PUNËS DHE POENIZIMI PËR 2019

 

 1. Udhëheqës për Kulturë,Sport dhe Rini- Agim KASTRATI ( MASTER ) nr. i poenave-8.5

 

              –   Menaxhon,udhëheq punën e përgjithshme të sektorit për Kulturë,Rini dhe Sport dhe ndihmon Drejtorin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

              –   Menaxhon stafin e Drejtorisë së Kulturës,Rinisë dhe Sportit, dhe në bashkëpunim me Drejtorin, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar cilësi në ngritjen e kapaciteteve në DKRS;  –

              –   Zëvendëson Drejtorin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit në mungesë të tij/saj dhe përfaqson Drejtorinë brenda institucionit dhe palëve të jashtme;  

             –   Ndihmon Drejtorin e DKRS-së në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;  –

 • Organizon, udhëheq, drejton aktivitetet e sektorit të Kulturës,Rinisë dhe Sportit me stafin e DKRS-së
 • Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara;
 • Përgatit propozim-rregullore për funksionimin e sektoreve sipas ligjeve të Ministrisë, së Kulturës,Rinisë dhe Sportit; Merr pjesë në komisionet e ndryshme. –
 • Mbikëqyrë punën e personelit të Kulturës,Rinisë dhe Sportit në aplikimin e reformave;

             –   Koordinon punën dhe bashkëpunon me menaxherët tjerë në institucione  DKRS – MKRS;

 

Agim Kastrati-Udhëheqes i Kulturës,Sportit dhe Rinisë

Emajl; agim.h.kastrati@rks-gov.net

Nr. 044170776, 049977776      

                      

 

 1. Zyrtar i lartë i Arkivit Historik Kajtaz Kastrati (DU) nr.poenave 7.5
 • Kujdeset për lënd arkivale për punimin e sajë dhe sistematizimin e tyre që gjindet në depon e arkivit.
 • Përcjellë dhe studjon lëndën arkivale të krijuar në regjistratura në teritorin e komunës së Drenasi;
 • Mbanë evidencën për lëndën arkivale të krijuara në regjistratura,
 • Mbledhë dhe përpunon shenimet mbi sherbimin arkivor të regjistraturave,
 • I ofron ndihmë profesionale regjistraturave,
 • Mbledhë memoaret (kujtimet)të përsonave privat për ngjarjet e caktuara historike;
 • Propozon qvleftësimin e materialit të pa vlerë regjistraturik.
 • Publikon në mjetet shkencore-informative lëndën arkivore e cila gjindet në fonde dhe koleksion të arkivit, e cila ka të bëj me të kaluarën e komunës sonë ose në përgjithësi në Kosovë,
 • Organizon ekspozita, trajnime, dhe forma tjera për ngjarjet të përcaktuara me rëndësi,
 • Mbanë librin e pranimit dhe inventarit të përgjithshëm të lëndës arkivore dhe lëndën për aplikimin e masave tekniko-teknologjike,
 • Kryen punë tjera për kompletimin e lëndës arkivore.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

5.Bibilotekar në Drenas Habib Tahiraj (SHM) nr.poenave 6 :

–    Bën kataligimin e librit.

 • Radhitë dhe mirëmbanë bibliotekën sipas normave të bibliotekarisë,
 • Regjistron librat dhe shpërndan,
 • Klasifikon,dhe inventarizon librin
 • Pranon dhe jep në lexim librin nga lexuesit,
 • Organizon ekspozitën e librit në bibliotekë dhe në mesin e vet,
 • Plotëson njohurit e veta nëpër trajnime dhe simpoziume që organizohen nga organet kompetente,
 • Pranon botimet e reja,shtypin ditor,revista,fletushka etj.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Shefit  të kulturës dhe Drejtorit të Drejtorisë.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

6.Bibilotekar në Qendres   Ermire Kukaj(DU)nr.poenave 6 :

–     Bën kataligimin e librit.

 • Radhitë dhe mirëmbanë bibliotekën sipas normave të bibliotekarisë,
 • Regjistron librat dhe shpërndan,
 • Klasifikon,dhe inventarizon librin
 • Pranon dhe jep në lexim librin nga lexuesit,
 • Organizon ekspozitën e librit në bibliotekë dhe në mesin e vet,
 • Plotëson njohurit e veta nëpër trajnime dhe simpoziume që organizohen nga organet kompetente,
 • Pranon botimet e reja,shtypin ditor,revista,fletushka etj.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Shefit  të kulturës dhe Drejtorit të Drejtorisë.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

7.Bibilotekar në Arllat Fadil Bujupi (SHM) nr.poenave 6 :

Kryen këto punë dhe detyra të punës:

–     Bën kataligimin e librit.

 • Radhitë dhe mirëmbanë bibliotekën sipas normave të bibliotekarisë,
 • Regjistron librat dhe shpërndan,
 • Klasifikon,dhe inventarizon librin
 • Pranon dhe jep në lexim librin nga lexuesit,
 • Organizon ekspozitën e librit në bibliotekë dhe në mesin e vet,
 • Plotëson njohurit e veta nëpër trajnime dhe simpoziume që organizohen nga organet kompetente,
 • Pranon botimet e reja,shtypin ditor,revista,fletushka etj.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Shefit  të kulturës dhe Drejtorit të Drejtorisë.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

8.Bibilotekar në Komaran Asim Bujupi( DU) nr.poenave 6 :

Kryen këto punë dhe detyra të punës:

–     Bën kataligimin e librit.

 • Radhitë dhe mirëmbanë bibliotekën sipas normave të bibliotekarisë,
 • Regjistron librat dhe shpërndan,
 • Klasifikon,dhe inventarizon librin
 • Pranon dhe jep në lexim librin nga lexuesit,
 • Organizon ekspozitën e librit në bibliotekë dhe në mesin e vet,
 • Plotëson njohurit e veta nëpër trajnime dhe simpoziume që organizohen nga organet kompetente,
 • Pranon botimet e reja,shtypin ditor,revista,fletushka etj.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Shefit  të kulturës dhe Drejtorit të Drejtorisë.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

Sektori i Sportit

 1. Zyrtar për sport Shpend Bogiqi ( SHM) Nr. Poenave 6:

Kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • Përcjellë dhe udhëheq të gjitha aktivitetet sportive në komunë si dhe në sportin profesional dhe atë amator të të gjitha kategorive dhe të dy gjinive,
 • Kontrollon dhe kontakton me të gjithë drejtuesit e klubeve sportive ,
 • Bashkëpunon dhe merrë pjesë në trajnime në Departamentin e Sportit të Kosovës,
 • Propozon projekte për ndertimin dhe adaptimin e objekteve sportive.
 • Rregullon punët administrative në mënyrë efikase në këtë Sektor.
 • Merrë pjesë në hartimin e programit dhe raportit të punës së Sektorit të Sportit;
 • Përcjell punën e klubeve sportive,sygjeron,këshillon e në momemnte të veqanta edhe ndihmonë në aspektin profesional;
 • Bashkëpunon me arsimtarët e edukatës fizike të shkollave fillore dhe të mesme ne mbarëvajtjen e garave sportive,kroseve etj;
 • Përcjell dhe propozon sportistët dhe punëtorët më të mirë sportiv për shpërblime të ndryshme për festa dhe në fund të vitit.
 • Organizon dhe ndihmon të gjitha turniret memoriale dhe të tjera që organizohen në Komunë.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

 

Sektori i Rinisë

10.Zyrtar për rini Idriz Hajdari (DU) nr.poenave 6.

Kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • Ndërton strategjinë e përgjithshme për zhvillimin e projekteve dhe programeve rinore të komunës,
 • Rregullon punët administrative në mënyrë efikase në këtë Sektor,
 • Bën analizën e përgjithshme të situatës në këtë Sektor,
 • Bënë klasifikimin dhe identifikimin e grupeve specifike rinore për realizimin e programeve që iu nevojiten atyre,
 • Formon klube dhe asociacione rinore në teritorin e komunës,
 • Ndihmon në kryerjen dhe implementimin e programeve rinore që janë në sherbim të tyre.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.
 1. Zyrtare për kulturë Shukrije Haliti (Master) nr. Poenave 6
 • Kryen punët e administratës,
 • Propozon strategjinë e punës, planin dhe masat që duhet të zbatohen në kulturë;
 • Mbanë portokolin intern për Drejtori, klube sportive dhe SHKA-të;
 • Bën informimin për të gjitha manifestimet që organizon DKRS;
 • Harton Programin dhe Raportin e punës për tri sektoret dhe dy institucionet Arkivin dhe biblotekat;
 • Pregadit skenare  për manifestime të ndryshme që organizon Drejtoria ;
 • Përgaditë kërkesat për nevojat e DKRS;
 • Përgadit vendimet për subvencione për të gjitha OJQ kulturore, rinore, sportive etj.
 • Mbikqyrë dhe kërkon raporte për projektet që i mbështet drejtoria;
 • Ndihmonë klubet sportive, SHKA-të dhe organizatat rinore ne përpilimin e shkresave, programeve dhe raporteve vjetore;
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

12.Arkiviste: Aza Osmani(SHM-gjimnazi)nr.poenave 6.

Kryen këto punë:

 • Është përgjegjës për sistemin;
 • Për pastrimin dhe ruajtjen e këndës arkivale;
 • Depoimin e lëndës arkivale.
 • Mbanë evidencën për lëndën arkivale të krijuara në regjistratura,
 • Mbledhë dhe përpunon shenimet mbi sherbimin arkivor të regjistraturave,
 • I ofron ndihmë profesionale palëve dhe i pajis me dokumentacion të nevojshëm;
 • Merrë pjesë në hartimin e Programit dhe raportit të punës së Arkivit historik;
 • Rregullon dhe sistemon lëndët arkivale dhe bënë vendosjen e tyre në rafta;
 • Merrë pjesë në ekspozita,trajnime,dhe forma tjera për ngjarjet të përcaktuara me rëndësi,
 • Mbanë librin e pranimit dhe inventarit të përgjithshëm të lëndës arkivore dhe lëndën për aplikimin e masave tekniko-teknologjike,
 • Kryen punë tjera për kompletimin e lëndës arkivore.
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.

13.Punëtor të sigurimit të objekteve Istref Krasniqi ( SHM) nr.poenave 6

–  Bënë sigurimin e objektit (ish Qendrës Rinore);