Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Flutura Avdiu

Drejtor për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Tel: 049 978 021
E-mail: Flutura.F.Avdiu@rks-gov.net

 

 

 

 

 

Shkollimi dhe përvoja e punës:

 

Flutura Avdiu, bursiste e Universitetit të Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, studimet në Fakultetin Juridik i përfundoi në qershor të vitit 2015, në afat rekord. Në tetor të vitit 2015 u regjistrua në studimet pasdiplomike Master në drejtimin Penal në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, të cilat studimet i përfundoj me sukses të dalluar. Njëkohësisht filloi praktiken në Zyren e Prokurorit Disiplinor me projekt të UNDP-së në kohëzgjatje prej një viti. Në shkurt të vitit 2017 filloj të punoj në pozitën e Drejtorit për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Drenasit. Po ashtu njëkohësisht filloi dhe ndjekjen e trajnimit për dhënien e provimit të Jurisprudencës organizuar nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me UNDP-në. Pastaj në afatin e marsit hyri në provimin e Jurisprudencës, të cilën e përfundoi me sukses dhe u çertifikua me çertifikatë për dhënien e provimit të Jurisprudencës nga Ministria e Drejtësisë.Në janar të vitit 2019, filloi punën si Drejtor i Drejtoratit për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit në Komunën e Drenasit të cilën pozitë e mban dhe aktualisht.

 

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Menaxhon me Planet Hapësinore të Komunës, Planin Zhvillimor Komunal (PZHK), Hartën Zonale të Komunës (HZK) dhe planet rregulluese të hollësishme;
 2. Lëshon leje ndërtimore sipas ligjeve dhe udhëzimeve administrative në fuqi;
 3. Udhëheqë procesin e legalizimit të objekteve sipas ligjeve dhe udhëzimeve administrative në fuqi;
 4. Harton kriteret për dhënien me qera të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të Komunës;
 5. Harton programe, detyra projektuese me ndihmèn e ekspertëve të përzgjedhur për organizimin e konkurseve urbanistiko-arkitektonike;
 6. Kordinon dhe menaxhon mbledhjen e informatave për GIS nga organizatat dhe drejtoratet tjera të Komunës;
 7. Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të Komunës (sistemi Aris);
 8. Kujdeset për ruajtjen e mjedisit;
 9. Harton rregullore dhe plane të ndryshme për çështje mjedisore, zbatimi i legjislacionit dhe raportimi, marrja e të dhënave nga drejtoratet tjera që kanë të bëjnë me çështje mjedisore;
 10. Merret me menaxhimin e objekteve banesore;
 11. Kryen edhe punë të tjera në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushëveprimtarisë së Drejtoratit.