Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Petrit Gashi

Drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Tel: 049 – 978 -869 ; 038 200 40812
E-mail:petrit.g.gashi@rks-gov.net

Petrit Gashi , i lindur me 25 Prill 1983 në fshatin Llapushnik, Komuna e Drenasit. Shkollën fillore e kreu në fshatin Arllat në shkollën “Emin Duraku” ndërsa të mesmen në Shkolla e Mesme – Gjimnazi “Ulpiana” Shalë e Lipjanit dhe në Gjimnazin “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Drenas me suksese të shkëlqyeshme.

Ka kryer një varg studimesh universitare si:

– Fakultetin për Studime të Integruara Europiane – Bachelor

– Fakultetin Ekonomik, Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë – Bachelor

– Fakultetin për Studime Evropiane, Drejtimi “Politikat e Bashkimit Europian” – Master

– Fakultetin e Biznesit, Drejtimi “Menaxhim Biznesi” – Master.

Petrit Gashi ka qënë aktiviste i jetës publike që nga viti 1999. Në vitin 2012 – 2013 ka qënë Kryetar i Studenteve Evropian ndërsa krahas studimeve ka zhvilluar edhe një varg projektesh hulumtuese personale në bashkëpunim me GIZ-in gjerman dhe organizata të tjera e të cilat janë: – Koordinator i projektit Hulumtues “Njohuritë e qytetarëve rreth BE-së”, hulumtim i realizuar nga OSE në vitin 2016 – Koordinator i projektit “Faktorët qe kanë ndikuar në ikjen e Qytetareve drejt vendeve të BE-së”, hulumtim personal i realizuar në vitin 2015 – Koordinator i Projektit “Pjesëmarrje e grave ne Trashëgimi dhe pasuri të patundshme në Republikën e Kosovës” në bashkëpunim me GIZ në vitin 2015 – Studime në boten e menaxhimit të Biznesit – Akademia ELITA 2020

Në vitin 2012 ishte anëtar i Bordit të Kolegjit ISPE së bashku me figura të njohura të botës akademike dhe të sigurisë duke përfshirë edhe ish gjeneralin gjerman Klaus Reinhardt i cili shërbeu si komandant i KFOR-it në Kosovë nga tetori 1999 deri në prill 2000 ai dhe ishte përgjegjës për 50,000 ushtarë nga 39 vende te ndryshme. Në vitin 2013 ishte zyrtar i larë për marketing në Kolegjin ISPE, pastaj zyrtar i larte për Hulumtim dhe Bashkëpunim nga 2014 deri në vitin 2015 ndërsa nga periudha 2015 deri në vitin 2021 ka qënë Prof.Assistent në kolegje private. Në periudhën 2017-2021.

Petrit Gashi shërbeu si Asamblist në Kuvendin Komunal në Drenas, pastaj nga Dhjetori 2021 e deri në Gusht 2023 ishte Drejtori i Drejtorisë për Inspeksion në Komunën e Drenasit.

Aktualisht mban pozitën e Drejtorit për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit në Komunën e Drenasit.

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Menaxhon me Planet Hapësinore të Komunës, Planin Zhvillimor Komunal (PZHK), Hartën Zonale të Komunës (HZK) dhe planet rregulluese të hollësishme;

Lëshon leje ndërtimore sipas ligjeve dhe udhëzimeve administrative në fuqi;

Udhëheqë procesin e legalizimit të objekteve sipas ligjeve dhe udhëzimeve administrative në fuqi;

Harton kriteret për dhënien me qera të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të Komunës;

Harton programe, detyra projektuese me ndihmèn e ekspertëve të përzgjedhur për organizimin e konkurseve urbanistiko-arkitektonike;

Kordinon dhe menaxhon mbledhjen e informatave për GIS nga organizatat dhe drejtoratet tjera të Komunës;

Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të Komunës (sistemi Aris);

Kujdeset për ruajtjen e mjedisit;

Harton rregullore dhe plane të ndryshme për çështje mjedisore, zbatimi i legjislacionit dhe raportimi, marrja e të dhënave nga drejtoratet tjera që kanë të bëjnë me çështje mjedisore;

Merret me menaxhimin e objekteve banesore;

Kryen edhe punë të tjera në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushëveprimtarisë së Drejtoratit.