Republika e Kosoves

Gllogovc

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Albulena Saliuku –  Drejtoreshë për Buxhet dhe Financa

Tel: 03820040807

Mob: +38348663665

E-mail: albulena.saliuku@rks-gov.net

Biografia:

  • Unë jam Albulena Saliuku e lindur më 13.02.1993 në fshatin Gradicë, komuna e Drenasit.
  • Shkollën e mesme të ulët e kam përfunduar në SH.M.U “Mehmet Gradica” në Gradicë, kurse shkollën e mesme të lartë në SH.M.P “Fehmi Lladrovci” në Drenas në drejtimin Ekonomi dhe Kontabilitet.
  • Ndërsa studimet i kam vazhduar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në Prishtinë, në Fakultetin Ekonomik, departamenti Banka, Financa dhe Kontabilitet.
  • Si studente kam ndjekur trajnime dhe praktika të ndryshme që lidhen me drejtimin tim, ku në vitin 2014 e kam përfunduar me sukses praktikën në Bankën Ekonomike në Drenas.
  • Pas studimeve, nga dëshira dhe vullneti për të punuar, fillimisht jam punësuar si Zyrtare administrative në institucionin parashkollor IP “Linda”, ku nga suksesi i treguar gjatë kësaj periudhe jam emëruar “Menaxhere administrative” nga periudha 01.01.2018 deri më 31.07.2020.
  • Në mënyrë që të avancohem në aspektin profesional, u bëra pjesë e Raiffeisen Bank në pozitën KYC Officer, në periudhën prej 20.11.2020 deri më 30.06.2021.
  • Në zgjedhjet lokale të vitit 2021 arrita që të siguroj votat e mjaftueshme që të jem pjesë e Kuvendit Komunal në Drenas, ku si anëtare e Kuvendit isha në periudhën 03.12.2021 deri më 31.01.2024, ku më pas kam dhënë dorëheqje sepse u emërova Drejtoreshë e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa.

 

 

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a) Hartimin e rregulloreve komunale për çështjet financiare,

b) Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt –buxhetit

c) Është përgjegjës për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore

d) Është përgjegjës për menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës

e) Është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e  sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit.

f) Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;

g) Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit  organeve komunale;

h) Përllogaritë dhe cakton tatimin në pronë,taksat Komunale dhe ngarkesat tjera;

i) Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.