Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

 

 

Shyqiri Bublaku –  Drejtor për Buxhet dhe Financa

Tel:049-978-373

E-mail: Shyqiri.Bublaku@rks-gov.net

 

 

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a) Hartimin e rregulloreve komunale për çështjet financiare,

b) Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt –buxhetit

c) Është përgjegjës për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore

d) Është përgjegjës për menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës

e) Është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e  sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit.

f) Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;

g) Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit  organeve komunale;

h) Përllogaritë dhe cakton tatimin në pronë,taksat Komunale dhe ngarkesat tjera;

i) Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.