Republika e Kosoves

MalishevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
RENOVIMI I OBJEKTEVE TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE NË KOMUNËN E MALISHEVËS
62500-24-4194-5-2-1
30-04-2024 20-05-2024 Detajet
SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE TË RADIOLOGJISË NË KUADËR TË QKMF-së Dr. SHPETIM ROBAJ MALISHEVË
62500-24-4296-2-2-1
01-05-2024 20-05-2024 Detajet
FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES PËR RO,MAMOGRAFI,VETEPROGRAM DHE ORTOPAN PËR NEVOJAT E QKMF-së DR.SHPËTIM ROBAJ MALISHEVË
62500-24-3801-1-2-1
22-04-2024 13-05-2024 Detajet
FURNIZIM ME LEKTYRA SHKOLLORE PËR BIBLOTEKAT E INSTITUCIONEVE EDUAKATIVE ARSIMORE KOMUNA MALISHEVË
62500-24-3693-1-1-1
18-04-2024 27-05-2024 Detajet
Mbështetje profesionale për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve sociale-familjare për qytetaret e Komunës së Malishevës
62500-24-4126-2-1-1
06-05-2024 23-05-2024 Detajet
RENOVIMI I HAPSIRËS NË OBJEKTIN AFARIST DARDANIA NË PJESEN E KOMUNËS K.MALISHEVË
62500-24-4125-5-2-1
26-04-2024 07-05-2024 Detajet
FURNIZIM ME MATERIAL SANITAR PËR NEVOJAT E QKMF-së DR.SHPËTIM ROBAJ MALISHEVË
62500-24-3954-1-2-1
23-04-2024 14-05-2024 Detajet
LARGIMI I MBETURINAVE INERTE,RRAFSHIMI,RRAFSHIMI I PISTËS SË ATERIMIT NË FSHATIN BANJË KOMUNA E MALISHEVËS
62500-24-4103-5-3-6
26-04-2024 02-05-2024 Detajet