Republika e Kosoves

Prizren

Në këtë faqe mund t’i shikoni planet rregullative, duke i shkarkuar dhe duke i hapur përmes programit Adobe Reader.

DARDANIA

UDHËZUES PËR ZHVILLIMIN E ZONËS HISTORIKE TË PRIZRENIT
PLANI STRUKTURAL

 

QENDRA E RE

PROFILI URBAN
PLANI STRUKTURAL
ZONAT KRYESORE
NGASTRAT KADASTRALE

 

PARKU I BIZNESIT

ZGJIDHJA URBANISTIKE

 

ATMEJDAN

ZGJIDHJA URBANISTIKE
DENDËSIA URBANE EKZISTUESE

PJESA TEKSTUALE