Republika e Kosoves

Prizren

Sektori i Gjeodezisë

Artan Gashi

Udhëheqës i Sektorit të Kadastrit
e-mail: artan.gashi@rks-gov.net
Zyre: +383(0) 38 200 44 778
__________________________________________________________________________________________________________

Në kuadër te sektorit për kadastër kryhen këto punë administrative:

Regjistrimi I pronave te paluajtëshme (ngastrave kadastrale, ndetesave dhe pjesëve te ndertesave),
Regjistrimi I banesave kolektive, pjesës të etazhiteteve si dhe ngastrave kadastrale në të cilat jan të ndertuara-vendosura banesat koletike,
Aktvendime për korigjimin e regjistrimit sa I perket emrit dhe mbiemrit te pronarëve,
Aktvendime per bartjen e te drejtes se pronesisë,
Aktvendime per regjistrimin e hipotekave,
Aktvendime per q’regjistrimin e hipotekave,
Lëshon Lista Poseduese,
Lëshon qertifikata te ndryshme sipas kërkesave të palëve,
Përgadit rapotet mujore (1 mujor, 6 mujor dhe vjetore)
Merrë vendime administrative ne kuader te puneve per sektorin e kadastrit si dhe
Punë tjera administrative të parapara me ligjin mbi kadastrin dhe LPA-në.