Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Drejtoria e Shërbime Publike dhe Infrastrukturë

 

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim:

 1. Planifikimin dhe mnaxhimin e investimeve kapitale në infrastrukturën publike;
 2. Përcakton dhe mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve publike lokale, duke përfshirë furnizimin me ujë, rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe përpunimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e mbeturinave;
 3. Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit dhe rrugëve lokale;
 4. Sigurimin e mirëmbajtjes se parqeve, hapësirave publike dhe varrezave;
 5. Funksionimin e tregjeve;
 6. Koordinon aktivitetet dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individual dhe operatorëve juridik sipas rregulloreve;
 7. Cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve;
 8. Bën menaxhimin e shërbimit “Merimangë”, sipas rregullores, si dhe organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj;
 9. Siguron sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytet;
 10. Bën mbylljen e rrugëve për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta( festa shtetërore, punë të veçanta në interes të shtetit dhe Komunës dhe punë të ngjashme);
 11. Bashkëpunon me kompanitë që ofrojnë shërbime rreth përcaktimit të çmimeve të ujit, të lidhjeve, ndërhyrjeve teknike dhe mbikëqyrjen e orarit të reduktimeve;
 12. Kujdeset për riparimin dhe mirëmbajtje e ashensorëve;
 13. Është përgjegjëse për ndriçimin publik;
 14. Merr pjesë në komisionin për pranim teknik të punëve të kryera – ndriçimin publik,mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimin;
 15. Bën konsultimet me nivelin qendror për ndërtimin, riparimin e shenjave apo ndryshimin e rrugëve ndër-komunale që ndikojnë në Komunë;
 16. Është kompetente për lëshimin e lejeve që i përkasin Komunës për vendosjen e pengesave rrugore (policë të shtrirë);
 17. Ushtron kompetencat tjera të përcaktuara me ligjet tjera me statut, aktet nënligjore të deleguara nga pushteti qendror.