Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njësia e auditimit të brendshëm

Auditori i brendshëm në Komunën e Mitrovicës

 

Drejtor i njësisë së auditimit të brendshëm 


NEXHAT BERANI

          I lindur më 26.02.1962

 

 

 

Njësia e Auditimit të Brendshëm është përgjegjëse veçanërisht për këto detyra:

 1. Menaxhimi dhe mbikëqyrja e personelit dhe veprimtarive të NJAB-së;
 2. Siguron shfrytëzimin produktiv, ekonomik dhe efikas të burimeve të NJAB-së;
 3. Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve dhe doracakëve;
 4. Siguron përgatitjen dhe dorëzimin me kohë të planeve të caktuara;
 5. Organizon, kryen dhe mbikëqyr ushtrimin e të gjitha aktiviteteve të auditimit të brendshëm të ndërmarrë nga NJAB, si dhe dorëzimin e rezultateve të auditimit para Komisionit të auditimit të organizatave buxhetore apo ndërmarrjes autonome publike;
 6. Përgatitë dhe dorëzon raporte tremujore dhe vjetore mbi të gjitha aktivitete e auditimit të NJAB-së të Komisionit të auditimit, i organizatës buxhetore apo ndërmarrjes autonome publike;
 7. Kryen auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet dhe standardet profesionale të nxjerra nga Ministria;
 8. Merr dhe shqyrton pa kufizim të gjitha të dhënat teknike, ekonomike dhe financiare, si dhe informatat e dokumentit në posedim ose kontroll të subjektit të sektorit publik nën auditim;
 9. Kopjon të dhënat, informatat apo dokumentet e tilla për qëllime të auditimit të brendshëm dhe siguron që kopjet në fjalë të jenë origjinale ose të vërtetuara;
 10. Kërkon nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar ose kontraktues i subjektit të sektorit publik nën auditim, që të ofrojë dëshmi fizike, shënime ose dëshmi gojore, ose informata të tjera mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin, ose mbi aktivitetet që janë në auditim;
 11. Ka qasje pa pagesë në stabilimentet e subjektit të sektorit publik, në pajtim me rregullat dhe legjislacionin;
 12. Propozon masat që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës;
 13. Merr informata të certifikuara nga Thesari 13 PK-së dhe cilado organizatë publike apo private në lidhje me xhirollogarinë aktuale apo të mbyllur;
 14. Për punën e vet i përgjigjet Kryetarit të Komunës.