Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Kabineti i kryetarit të Komunës

Kabineti i kryetarit udhëhiqet nga Shefi i Kabinetit që për punën e tij raporton tek kryetari.

 

 1. Në kuadër të Kabinetit të Kryetarit, si detyra dhe përgjegjës kryesore janë:
  • Harton plan-programin e punës së Zyrës së Kryetarit;
  • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera të kryetarit si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;
  • Përgatitë takimet e kryetarit me personalitete brenda dhe jashtë vendit;
  • Përpilon programin e vizitave të kryetarit brenda dhe jashtë vendit;
  • Organizon ceremonit zyrtare të kryetarit së bashku me stafin;
  • Mban kontakte në emër të kryetarit me punonjësit e institucionit, drejtorët dhe publikun, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informatave;
  • Kujdeset për sigurimin e mjeteve të nevojshme financiare për shpenzimet e kabinetit dhe plotësimin e raporteve të shpenzimeve si dhe të jetë e furnizuar me materiale dhe pajisje, inventar të nevojshme;
  • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së kryetarit.