Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Kabineti i kryetarit të Komunës

Kabineti i Kryetarit të Komunës

Në kuadër të Kabinetit të Kryetarit, si detyra dhe përgjegjësi kryesore janë:

  1. Harton plan-programin e punës së protokollit të Kryetarit;
  2. Përgatitë takimet e Kryetarit me personalitete nga vendi dhe jashtë;
  3. Përpilon programin e vizitës së Kryetarit në vend dhe jashtë;
  4. Organizon ceremonialet zyrtare të Kryetarit ;
  5. Përcjell dhe pret Kryetarin në vendkalimet kufitare;
  6. Koordinon punët e protokollit me stafin tjetër në Kabinet;
  7. Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së Kryetarit.