Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Zyra ligjore

Luli-(2).jpg

  Shef i Zyrës Ligjore

Ma.Sc. LULZIM  HAJRA

    lindur më 13.12.1984 

Ma.sc. Lulzim HAJRA, është lindur më 13.12.1984 në Mitrovicës, ku edhe jeton. Shkollën fillore e kreu në shkollën “Fazli Graiçevci”, në Shipol të Mitrovicës, ndërsa atë të mesme në gjimnazin “Frang Bardhi” në Mitrovicë, duke vazhduar më pas me studime në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ku edhe përfundoj studimet Postdiplomike “Master” në drejtimin Juridiko-Penal dhe në vitin 2011 pas mbrojtjes me sukses të dalluar të temës së diplomës së masterit mori titullin Ma.Sc. i Juridikut.

 

Rreth dy vite ishte i angazhuar në Avokaturë si bashkëpunëtor profesional, gjatë kësaj periudhe ishte i licencuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës si Avokat Praktikant, ku iu nënshtrua një varg testeve, trajnimeve e seminare të ndryshe të organizuar nga e njëjta me qëllim të ngritjes së aftësive juridike në aspektin praktik.

Nga muaji Gusht i vitit 2012, filloi punën në Komunën e Mitrovicës në pozitën Zyrtar Ligjor në Kuadër të Zyrës Ligjore, ndërkaq, në Tetor të vitit 2013 u emërua udhëheqës i Zyrës Ligjore.

Kontakti:

Email: lulzim.hajra@rks-gov.net

Tel:  +377 44 801 901

Centrex: 42003

 

         Zyra ligjore do jete përgjegjëse veçanërisht për këto detyra:

 

  1. Ofron ndihme juridike, shërbime, këshillime dhe bashkëpunon me drejtori, zyra dhesektorë  të Komunës  së  Mitrovicës dhe  institucionet c  arsimit,  shëndetësisë  dhe ndërmarrjeve komunale te cilat menaxhohen nga Komuna e Mitrovicës;
  2. Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesi ia dërgon për miratim Kryetarit duke garantuar pajtueshmëri me dispozitat ligjore dhe statutare:
  3. konsulton dhe bën harmonizimin paraprak të propozim-vendimeve dhe akteve tjera që i propozohen  Komitetit  për Politike  dhe Financa dhe Kuvendit  të Komunës për miratim;
  4. Kujdeset për ruajtjen e dokumentacionit të zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga fushëveprimi  i kësaj zyre;
  5. Bashkëpunon me zyrtaret e drejtorive dhe iu ndihmon atyre në hartimin e materialeve të caktuara;
  6. Zyra ligjore kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Kryetarit  të Komunës.