Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për nënshkrim të kontratës

Renovimi i objekteve shëndetësore si vijon AMF “Rashan”, AMF “Zabërgj”, AMF “Vllahi” dhe AMF “Shipol” 11.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë 10.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë 10.08.2022

Renovimi i objektit të SHMLT “Arkitekt Sinani”, nyjet sanitare dhe kulmi 09.08.2022

Ofrimi i shërbimeve kontraktuese shëndetësore për 3 vite 05.08.2022

Rekonstruimi (Digjitalizimi) i Sallës së Kuvendit 05.08.2022

Furnizim me klimë dhe TV për BZ në Mitrovicë 19.07.2022

Furnizim me oksigjen medicinal për nevojat e QKMF-së 05.07.2022

Furnizimi dhe montimi i kompresorit me ajr medicinal 200 L për QKMF-në 05.07.2022

Furnizim me mantilla, kllompe dhe veshmbathje për stafin shëndetësor 05.07.2022

Strategjia Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Malor 01.07.2022

Shërbimet e dezinfektimit, deratizimit dhe dezisektimit në objektet shëndetësore të Komunës së Mitrovicës 01.07.2022

Furnizimi dhe montimi i kamerave në QKMF, QMF-të dhe AMF-të 01.07.2022

Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë për qytetarët 27.06.2022

Furnizimi dhe mirëmbajtja e dy e-kioskave 24.06.2022

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor (zbatues) me të gjitha fazat sipas Ligjit të Ndërtimit për renovim të objektit të komunës, objektit të DKRS-së dhe Ndërtimi i Shkollës së Muzikës 18.06.2022

Furnizim me letër të bardhë universale për kopje për Njësitë kërkuese në Komunën e Mitrovicës 15.06.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet 09.06.2022

Ndërtimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza betoni në qytet 09.06.2022

Ndërhyrja në infrastrukturën fizike, zgjerimi i shërbimeve të integruara të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme- Donacion nga Save the Children në SHFMU “Sefedin Smakolli” në Rashan dhe në shkollën “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 05.06.2022

Drejtësia Sociale për rom, ashkali dhe egjiptian 02.06.2022

Furnizimi, montimi dhe balancimi i gomave të verës për automjete të QKMF-së 26.05.2022

Furnizim me material për zyre DGJKP 19.05.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e Komunës së Mitrovicës 11.05.2022

Ofrimi i shërbimeve për sigurim dhe kontrollim teknik të automjeteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 06.05.2022

Implementimi i platformës së E- shkollorit 12.04.2022

Ofrimi i shërbimeve juridike për nevojat e Komunës së Mitrovicës 17.03.2022

Furnizim me material zyrtar për komunë 10.03.2022

Furnizim me foto, rregullimi i tyre, dizajnimi i panove, shtypja për organizimin e përzgjedhjes së mësimdhënësve më të dalluar 01.03.2022

Furnizim me material zyrtar për Drejtorinë për Buxhet dhe Financa 25.02.2022

Furnizimi dhe montimi i klimave inverter për ShFMU “Migjeni”, Trepça”, QKMF-ja dhe ZLK- Komunë 22.12.2021

Furnizimi me mjete fizike- mësimore për ShFMU “A. Sylejmani” 22.12.2021

Furnizim me paisje të teknologjisë informative 14.12.2021

Riparimi i banjove, laminatit dhe lyerja e zyreve të QPS-së 05.12.2021

Furnizim me material zyrtar për Auditorin e Brendshëm Komunal 25.11.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen “2 Korriku”- marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në 19.11.2021

Furnizim me laptop, projektor dhe perde për SHFMU “Eqrem Qabej” në Mitrovicë 10.11.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kutllovc- marrëveshje me Ministrinë e Zhvillimit Rural 04.11.2021

Subvencionim në furnizim dhe montim me sera të tipit Tunel 50m2 bashkëfinancim me fermerët 04.11.2021

Furnizim me inventar dhe kabinete për shkolla fillore dhe të mesme 03.11.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- DBZHR 01.11.2021

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore- furnizimi dhe instalimi i ngrohjeve qendrore në QMF dhe AMF 26.10.2021

Furnizim me lëndë djegëse (pelet) për institucione komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 26.10.2021

Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHFMU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 26.10.2021

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024 (36 muaj)- Kontratë Kornizë- 775 nxënësa 04.10.2021

Furnizim me paisje dhe pjesë të imta për mirëmbajtje të Komunës, objekteve të QKMF-së, QMF-ve, AMF-ve si dhe institucioneve shkollore për 36 muaj- Kontratë Publike Kornizë 20.09.2021

Furnizim me pemë dhe perime për çerdhen publike “Gëzimi Ynë” 17.09.2021

Rregullimi i nyjeve sanitare në SHFMU “Shaban Idrizi” në Fushë Ibër, rregullimi i nyjeve sanitare në SHMLE “Hasan Prishtina” në Mitrovicë dhe gëlqerosja e 7 klasëve në SHFMU “Migjeni” 13.09.2021

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve për brigadën e zjarrëfiksëve në Mitrovicë 08.09.2021

Furnizim me karrige stomatologjike dhe kompresor ajri medikal 200 L 07.09.2021

Furnizimi dhe montimi i perdeve në SHFMU “Ismail Qemali” në Mitrovicë 06.09.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq 31.08.2021 

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale 31.08.2021

Furnizim me material mjekësor 09.08.2021

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim dhe renovim të shtëpive 06.08.2021

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në Frashër- punë shtesë 06.08.2021

Furnizim me paisje tjera (klima dhe paisje për mirëmbajtje të objekteve shëndetësore) 27.07.2021

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 23.07.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- rotofreza 1.8 m gjerësi DBZHR 16.07.2021

Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetsor [mantilla, kllompe, këpuca dhe uniforma për
stafin e emergjencës]15.07.2021

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucione tjera komunale 12.07.2021

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale 08.07.2021

Furnizim me paisje për sistemin e ujitjes në pemishtet ekzistuese- DBZHR 07.07.2021

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj 28.06.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare 28.06.2021

Plotësimi i rrjetit të hapësirave publike përgjatë lumit Ibër- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave dhe
parkut në lagjen e romëve 28.06.2021

Shërbimet e informimit përmes TV për punën e institucioneve komunale 28.06.2021

Renovimi i tualeteve të personelit, renovimi i një hapësire zyre për aktive profesionale në Gjimnazin “Frang Bardhi” 14.06.2021

Rregullimi i shkallëve dhe punët tjera përcjellëse në ShFMU “Shaban Idrizi” në Zhabar të Poshtëm 14.06.2021

Furnizim me sera të tipit tunel prej 50 m2 20.05.2021

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të sistemit softverik për menaxhimin dhe inkasimin e taksës 18.05.2021

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në territorin e Mitrovicës për muajin prill, maj, qershor 07.05.2021

Transporti i nxënësve për mësim të obliguar për muajin prill, maj dhe qershor sipas nenit 35  07.05.2021

Furnizimi, ndërrimi dhe testimi i ventillatorit centrifugal i kalldajes EKO-CKS 200 SHFMU “Migjeni” 23.04.2021

Furnizim me makinë (Frezë), barkën për vendosje dhe motorin për lëvizje të barkës pastrimin e barit në liqenin akumulues 28.01.2021

Intervenime emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 28.01.2021

Ndërtimi i objektit shëndetësor- Ambulanta e Mjekësisë Familjare fshati Koshtovë 28.01.2021

Rregullimi dhe renovimi i disa punëve në objekte shkollore në Komunën e Mitrovicës 28.01.2021

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillimin e vitit shkollor 2020-2021,2021-2022,2022-2023 dt 28.01.2021

Furnizim me pelet për institucionet komunale 28.01.2021

Furnizim i shkollave me lëndë djegëse dru për ngrohje dhe Institucione tjera Komunale 28.01.2021

Dezinfektimi emergjent i hapësirave të disa objekteve shkollore për shkak të infektimit të personelit dhe nxënësve me virusin covid 19 28.01.2021

Furnizim emergjent me pako ushqimore për raste sociale dhe raste skamnore në Mitrovicë 28.01.2021

Furnizim me inventar dhe kabinete (banka, karriga dhe tabela shkollore) për shkolla fillore dhe të mesme 28.01.2021

Furnizim me material shtypës administrative (dokumente bllanko) për QKMF- në dhe AMF- të 28.01.2021

Furnizim i shkollave me material higjieniko- sanitar për komune, shkolla dhe institucione tjera komunale 18.01.2021

Furnizim me fidane të pemëve (arrës dhe lajthisë) 07.12.2020

Mirëmbajtja e paisjeve mjekësore në QKMF dhe AMF në Mitrovicë 21.12.2020

Furnizim me paisje për mirëmbajtje të objekteve të QKMF- së dhe QMF- së 30.11.2020

Furnizim me rafte të veçanta për muze të qytetit 21.12.2020

Furnizimi dhe blerja e librave për bibliotekën e qytetit 05.11.2020

Furnizim me automjet xhip për teren për nevoja të QKMF-së dhe QMF- të 27.11.2020

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Shipol të Mitrovicës 17.07.2020

Furnizim me Aparat- Camer për nevojat e Zyrës së Informimit (Kabineti i Kryetarit) 11.11.2020

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësore 15.10.2020

Furnizimi dhe montimi i kamerave dhe paisjeve përcjellese në SHFMU “Dr. Xheladin Deda” 01.08.2020

Ndërtimi dhe rregullimi i fushave të vogla sportive 15.09.2020

Dezinfektimi i hapësirave të objekteve institucionale dhe objekte kolektive për shkak të pandemisë Covid- 19 11.05.2020

Furnizimi i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillimin e vitit shkollor 2020-
2021;2021-2022;2022-2023 09.11.2020

Furnizim me paisje për kuzhinë për IP “Gëzimi Ynë” 21.12.2020 

Furnizimi dhe blerja e një fshise për pastrimin e parketit në palestrën “Minatori” 19.11.2020

Furnizim me pako ushqimore dhe higjienike për familje gjendje sociale skamnore nga ZKKK 03.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 21.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 21.12.2020

Mirëmbajtja e paisjeve kundër zjarrit në objektin e komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale 21.12.2020

Rregullimi i nyjeve sanitare në objektin e ndërtesës së Komunës 05.10.2020

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë ” 30.09.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikën grumbulluese 30.09.2020

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë” 30.09.2020

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajgorë- Marrëveshje mirëkuptimi me MZHR-në 12.08.2020

Ofrimi i shërbimeve për bllokim dhe zhvendosje të automjeteve me marimangë nga rrugët dhe vendet e ndaluara për parking në territorin e Komunës së Mitrovicës 13.08.2020

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në fsh. Frashër 29.06.2020

Furnizim Emergjent me pako ushqimore për raste sociale 11.05.2020

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 10.08.2020

Furnizime Emergjente Mjekësore- Preparate dhe paisje tjera për shkak të pandemisë Covid-19 14.04.2020

Ndërtimi i lapidarit të martirëve “Lagjja e Kovaqëve” Mitrovicë 20.03.2020

Furnizimi dhe montimi i serrave të tipit Tunel 50 m2 komplet me montim (10×5) 50 cope 04.05.2020

Gëlqerosja e shkollës- SHMLT “Arkitekt Sinani”- Mitrovicë 23.12.2019

Furnizim me pushkë impulsive për fikjen e zjarrit, pompa thithëse motorike me gypa përcjellëse dhe shpinore 20 L 17.12.2019

Furnizim me shporet industrial elektrik në IP “Gëzimi Ynë” 17.12.2019

Furnizim me ushqim dhe material higjienik për çerdhen e fëmijëve në arsimin parashkollor Q.F “Gëzimi Ynë” 06.12.2019

Furnizim me pajisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor 02.12.2019 

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objekteve të Komunës dhe institucioneve tjera komunale 04.12.2019

Renovimi i objektit të DKRS-së dhe Bibliotekës 27.11. 2019 

Furnizim me inventar dhe mobile për DKRS, DBZHR, DSHPI DHE DBF 18.11.2019

Furnizim me farë gruri dhe pleh artificial 07.10.2019

Furnizim me fletushka, pano dhe postera për aktivitete të ndryshme për DKRS 29.10.2019

Rregullimi i terreneve sportive dhe nyjeve sanitare në SHFMU “Eqrem Qabej”- marrëveshje mirëkuptimi me MZHR 15.10.2019

Furnizim me kallda për ngrohje në SHFMU Sefedin Smakolli- Rashan 09.10.2019 

Rregullimi, furnizimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit në qytetit 08.10.2019 

Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushavc- bashkëfinancim me MAPL- në 15.10.2019

Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe rekreative për fëmijë në Mitrovicë 01.10.2019

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë 21.10.2019 

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gushavc në Mitrovië- marrëveshje mirëkuptimi me MASHTI-n 25.10.2019

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet 08.10.2019 

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 28.10.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 28.10.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve Trepça dhe Lushta në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 30.10.2019

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillim të vitit shkollor 2019-2020 05.09.2019

Rregullimi i oborreve dhe fushave sportive në disa shkolla të Mitrovicës 14.08.2019

Gëlqerosja e objekteve shkollore në Komunën e Mitrovicës 06.08.2019

Mirëmbajtja e varrezave dhe lapidareve në qytetin e Mitrovicës 02.08.2019

Shërbimet e informimit nëpërmjet TV për punën e institucioneve të Komunës së Mitrovicës 18.07.2019

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim të shtëpive 15.07.2019

Furnizim me shoqëri të bletëve dhe koshere të bletëve 15.07.2019

Ndërtimi dhe vendosja e shkallëve emergjente në disa objekte shkollore 02.07.2019

Furnizimi dhe montimi i kalldasë në SHFMU A.Shabani- Mitrovicë 04.07.2019

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës dhe kanalizimit në Zhabar (Fushë Ibër) 17.07.2019.

Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, stacioneve të pompimit 21.06.2019 

Dizajnimi dhe realizimi artistik i shtatores së dëshmorit të kombit Harun Beka dhe punët tjera përcjellëse përreth shtatores 14.06.2019

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet dhe periferi 28.06.2019

Ndërtimi i monumentit për masakren e tregut në Mitrovicë 19.06.2019

Mirëmbajtja, revitalizimi dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytet 03.05.2019

Mirëmbajtja dhe furnizim me material për mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore 14.05.2019

Furnizim me material shpenzues shëndetësor për nevojat e DSH-së 03.05.2019

Furnizimi me sera të tipit Tunel 50m2 dhe 200 m2 11.04.2019

Sanimi i dëmeve të shkaktuara nga era në kulmin e SHFMU E.Peci- Rahovë 26.04.2019

Furnizimi, vendosja, montimi i semaforëve dhe mirëmbajtja e semaforëve 3 vjeqare në qytetin e Mitrovicës 26.04.2019

Hartimi i projekteve për investime kapitale, mbikëqyrja e projekteve dhe hartimi i projekteve në pronë komunale 30.04.2019

Menaxhimi i mbeturinave të egra, larja, fshirja, dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe punët emergjente në qytetin e Mitrovicës 19.02.2019