Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sekretaria e Kuvendit të Komunës

Sekretaria e Kuvendit  të Komunës do jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra:

 

 1. Sekretaria e  Kuvendit  është  organ  profesional  që  kryen  pune  për Kuvendin  e Komunës;
 2. Funksionalisht kryen punë për Kuvendin e Komunës kurse resorikisht i  përgjigjet Kryetarit të Komunës;
 3. Ndihmon  në mënyrë  profesionale  Kryetarin,   Zëvendëskryetarin   dhe Kryesuesin  e Kuvendit lidhur me çështje; profesionale  juridike që shtrohen ne Kuvend;
 4. Përgatitë materialin nga mbledhjet e Kuvendit, dhe përgatitë për shpërndarje materialin për mbledhjet  vijuese  të cilat  i  zbaton  sipas  thirrjes  se  Kryesuesit të Kuvendit, Zëvendeskryesuesit;
 5. Ben përgatitjen e materialeve  për mbledhjet e  Kuvendit dhe  pranon propozimet e rregulloreve, vendimeve dhe materialeve tjera për mbledhje të Kuvendit të Komunës, pranon propozimet e rregulloreve dhe propozim-vendimeve   për shqyrtim në Kuvend, përkatësisht ne Komitetin për Politike dhe Financa;
 6. Ben sugjerime ne aspektin e zbatimit të ligjeve dhe rregullave pozitiv, jep mendime lidhur me dispozitat ligjore. jep ndihme profesionale këshilltarëve të Kuvendit;
 7. Përpilon tekstet e korrigjuara të miratuara në Kuvend, përpilon shkresa dhe materiale të ndryshme për Kryetarin e Komunës, Zëvendëskryetarin e Komunës dhe Kryesuesin e kuvendit;
 8. Te njëjtat punë bënë edhe për Komitetin për Politike dhe Financa dhe për Komitete të tjera të Kuvendit të Komunës.
 9.  Ndihmon  Kryesuesin e Kuvendit që obligimet e dala nga seancat  e  Kuvendit për organet e administratës  të  përgatiten dhe të dërgohen në ekzekutim;
 10. Udhëheq procesverbalet nga mbledhja e Kuvendit dhe komiteteve dhe përpilon në forme të shkruar për distribuim;
 11. Përgatitë në bashkëpunim me Kryetarin, Zëvendëskryetarin dhe Kryesuesin e Kuvendit të gjitha informacionet dhe njofton opinionin me aktivitetet  e Kuvendit;
 12. Kryen edhe punë të tjera sipas përshkrimit paraprak dhe nevojës së asistimit në punë të Kuvendit dhe Ekzekutivit;
 13. Për Shërbimet ndihmese dhe këshillëdhënëse përkitazi me komisionet e Kuvendit, duke përfshirë edhe procedurat;
 14. Për  shërbimet   ndihmëse   dhe  këshillëdhënëse    lidhur me mbledhjet   e  komisioneve   të Kuvendit;
 15. Për shtypjen  e dokumenteve të Kuvendit dhe të materialit  tjetër të shkruar;
 16. Për shërbimet e përkthimit  me goje dhe me shkrim;