Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Zyra e personelit

Udhëheqës i  Zyrës së Personelit

                BEKIM SADIKU

 

Tel:  ext.42019; 049 802-247

Email : Bekim.Sadiku@rks-gov.net

 

 

      Përshkrimi i detyrave të punës të Udhëheqësit të Personelit

  • Udhëheqë punën e gjithëmbarshme të njësisë së burimeve njerëzore dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave dhe hartimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;
  • Menaxhon me stafin e zyrës dhe bënë ndarjen e detyrave tek vartësit e tij, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore;
  • Ndihmon mbikëqyrësin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime-përmirësime, me qëllim të ngritjes së efikasitetit në punë;
  • Siguron zbatimin e legjislacionit dhe procedurave për punësimin, dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të komunës;
  • Është përgjegjës për sigurimin e mbarëvajtjes së procedurave të rekrutimit të nëpunësve civil, përgatit konkurset, akt emërimet, kontratat për marrëveshjet e punës, procedon pagat dhe bën mirëmbajtjen e dosjeve të personelit;
  • Udhëheq procesin e planifikimit, vlerësimit dhe rekrutimit të personelit si dhe menaxhon dhe mirëmban sistemin e informatave për menaxhimin e burimeve njerëzore të komunës;
  • Siguron identifikimin e nevojave për trajnimin, arsimimin e burimeve njerëzore, vlerësimi i ndikimit të trajnimeve si dhe sigurimi i trajnimeve adekuate;
  • Këshillon dhe mbështet udhëheqësit e njësive organizative të institucionit lidhur me përshkrimet adekuate të vendeve të punës, vlerësimin e punës së personelit, në zhvillimin e karrierës dhe ngritjes profesionalet;
  • Mbështet punën e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa dhe Komisionit Disiplinor;
  • Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara.