Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Planet dhe Raportet e Prokurimit

 

Raporti vjetor per kontratat e nenshkruara publike 2023-excel

Raporti vjetor per kontrata e nenshkruara publike per vitin fiskal 2023-pdf

Planifikimi përfundimtar i Prokurimit per vitin fiskal 2024-pdf

Planifikimi perfundimtar i Prokurimit per vitin fiskal 2024-excel

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit për vitin 2023- excel

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit për vitin 2023- pdf

Raporti i kontratave të nënshkruara publike për vitin 2022- pdf

Raporti i kontratave të nënshkruara publike për vitin 2022- excel

Planifikimi përfundimtar i Prokurimit për vitin 2022

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit për vitin 2022

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike për vitin 2021

Raporti i Kontratave të Nënshkruara Publike për vitin 2021

Plani i Punës së Prokurimit për vitin 2022

Plani i Punës së Prokurimit për vitin 2021

Planifikimi i Prokurimit për vitin 2021

Raporti i Kontratave të Nënshkruara Publike 2020 31.12.2020

Raporti Përfundimtar për Kontratat e Nënshkruara Publike 2020 31.12.2020

Raporti i Punës Janar 2020 DP

Raporti i Punës Janar- Mars 2020 DP

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit për vitin 2020

Raporti vjetor i DP-së për kontratat e nënshkruara publike 2019

Raporti i Punës për vitin 2019 Drejtoria e Prokurimit 

Raporti i Punës Janar- Gusht 2019 Drejtoria e Prokurimit 

Raporti i Punës Janar- Qershor 2019 Drejtoria e Prokurimit 

Planifikimi përfundimtar i Prokurimit për vitin 2019

Raporti vjetor i DP-së për kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2018

Raporti i Punës Korrik- Dhjetor 2018 Drejtoria e Prokurimit 

Raport i Punës Janar-Qershor 2019 Drejtoria e Prokurimit

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit për vitin 2018

Raporti vjetor i kontratave të nënshkruara për vitin 2017