Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Vendimet e Organit Shqyrtues të Prokurimit

Furnizim me automjete (kamionë) zjarrfikës sulmues për BZ në Mitrovicë 22.12.2022

Furnizim me pajisje zjarrfikëse 22.12.2022

Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare (QMF-së) në Stan Tërg 26.10.2022

Furnizim me inventar dhe pajisje për QKMF-në dhe AMF-të 28.07.2022

Furnizim me server softver për digjitalizim të pronave komunale në Mitrovicë 28.07.2022

Ndërtimi i rrugëve në fshatrat Broboniq, Rashan, Vaganicë 25.07.2022

Furnizim me barna dhe material mjekësor- kontratë 36 muaj ose 3 vite Lot II- Furnizim me material stomatologjik 25.07.2022

Furnizim me shërbime shëndetësore për QKMF- në kontratë kornizë 36 muaj ose 3 vite 25.07.2022

Furnizim me inventar dhe paisje për QKMF-në dhe AMF-të 25.07.2022

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 25.07.2022

Zgjerimi i ndriçimit publik në lagjen “2 Korriku” dhe fshatin Koshtovë- Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Komunës dhe MAPL-së 21.07.2022

Furnizimi, instalimi, montimi dhe lëshimi në përdorim e kalldasë në SHFMU “Harun Beka” në fshatin Gushavc 30.09.2022

Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli në qytetin e Mitrovicës 14.09.2022

Furnizim me pajisje zjarrfikëse për nevojat e BZ-së në Mitrovicë 08.09.2022

Ndërtimi i rrugës Lah Nimani-Mitrovicë 05.09.2022

Ndërtimi i urës tek Liqeni Artificial- Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Komunës, MZHR-së, MAPL dhe DEMOS-it 25.08.2022

Rregullimi dhe riparimi i rrugës “Mbretëresha Teutë” në Mitrovicë, Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Komunës, MAPL dhe DEMOS 31.08.2022

Furnizim me pajisje zjarrfikëse për nevojat e Brigadës së Zjarrëfikësve 19.08.2022

Mirëmbajtja higjieniko- sanitare e objekteve shëndetësore dhe furnizimi me material për mirëmbajtje 09.08.2022

Hartimi i projekteve për objekte në Pronë Komunale 08.08.2022

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lisicë 21.07.2022

Furnizim me barna dhe material mjekësor- Kontratë 36 muajsh ose 3 vite me material stomatologjik” 19.04.2022

Hartimi i projekteve, planeve hapsinore PZHK dhe hartave zonale 25.02.2021

Mirëmbajtja, ngritja, revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet 11.09.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica dhe Ibër në Mitrovicë 23.09.2019 

Shërbimet e telefonisë mobile për komunën dhe institucionet tjera komunale 11.09.2019