Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane

 1. Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane do të jetë përgjegjëse për kryerjen e detyrave si në vijim:
  • Harton politika dhe programe për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës dhe tërheqjen e investimeve për zhvillim ekonomik;
  • Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës, ne kuader te pergjegjesive te saj;
  • Përgatitë projekt propozime për zhvillim ekonomik lokal dhe hulumton, identifikon fonde nga burime të ndryshme për realizimin e projekteve;
  • Zbaton politikat dhe planet e aprovuara në fushën e zhvillimit ekonomik të Komunës dhe sugjeron masa për avancimin e tyre;
  • Udhëheq dhe bashkërendon proceset e planifikimit strategjik për zhvillim ekonomik.
  • Përcjellë ecuritë ekonomike sipas sektorëve në përgjithësi dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në veçanti;
  • Grumbullon dhe përpunon të dhëna statistikore për bizneset, resurset njerëzore dhe natyrore me rëndësi për hartimin e informacioneve, analizave planeve dhe programeve për zhvillim të Komunës;
  • Bënë promovimin e resurseve zhvillimore të Komunës përmes broshurave, buletineve, panaireve dhe organizimeve tjera;
  • Hulumton dhe identifikon projektet dhe koordinon punët rreth partneritetit publiko privat;
  • Mban kontakte me donatorë, komunitetin e biznesit dhe bashkatdhetarët që jetojnë në botën e jashtme për krijimin e kushteve për investime në Komunë;
  • Organizon programe trajnuese dhe ri-kualifikuese si dhe asistencë teknike për bizneset e reja;
  • Bënë regjistrimin, ndryshimin e veprimtarisë dhe çregjistrimin e bizneseve dhe mban data bazë për numrin, strukturën dhe selinë e bizneseve;
  • Zbaton politikat e përcaktuara dhe aktet normative nga fushë veprimtaria e Komunës në lëmin e zhvillimit dhe planifikimit;
  • Bashkëpunon dhe koordinon punët dhe aktivitetet me ministritë e linjës;
  • Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE–së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje dhe zhvillim lokal;
  • Harton Planin Lokal të Turizmit dhe përgjegjësit për zbatimin e tij;
  • Harton strategjinë e zhvillimit të turizmit dhe planin e veprimit;
  • Krijon dhe menaxhon regjistrin lokal të turizmit dhe regjistrin lokal të burimeve turistike;
  • Harton politikat e zhvillimit të produktit turistik dhe marketingut në fushën e turizmit, bazuar në Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit;
  • Harton programe për mbështetjen e projekteve turistike veçanarisht në Shalë të Bajgorës;
  • Koordinon procesin e Integrimit Evropian;
  • Koordinimin e procesit të zhvillimit të kornizës rregullative dhe të politikave të Komunës që ndërlidhen me procesin e integrimit evropian dhe që dalin nga dokumente strategjike, si ato nacionale ashtu edhe ato lokale, të këtij procesi, përfshirë pjesëmarrjen në caktimin e prioriteteve komunale në këtë aspekt dhe koordinimin e realizimit të obligimeve të Komunës që dalin nga marrëdhëniet Kosovë-BE;
  • Pjesëmarrjen në caktimin e prioriteteve komunale dhe zhvillimit të kornizës rregullative dhe të politikave nga ana e Drejtorive sektoriale, me qëllim të reflektimit të obligimeve përkatëse në lidhje me integrimin evropian në kuadër të secilit sektor;
  • Monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të këtyre dokumenteve strategjike dhe prioriteteve komunale te kryetari i Komunës dhe autoritetet qendrore, përmes Ministrisë Përgjegjëse për Qeverisje Lokale;
  • Koordinimin e asistencës së BE-së dhe asistencës tjetër të jashtme;
  • Koordinimin dhe pjesëmarrjen në zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe strategjive me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve të komunave për të kryer më sukses të gjitha reformat e nevojshme, përfshirë monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të implementimit të tyre;