Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Qasja në dokumente zyrtare (publike) të Komunës së Mitrovicës

Sofije Rushiti- Zyrtare për Informim

Zyrtare përgjegjëse për qasje në dokumente publike në Komunën e Mitrovicës 

Vendim- Për emërimin e Zyrtares Përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike

Tel: 028/515-366

E-mail: sofije.rushiti@rks-gov.net

Email:   komuna.mitrovica@gmail.com; komuna.mitrovice@rks-gov.net

Informatë rreth kërkesave

Kërkesa juaj mund të jetë e shkruar ose verbale.
Në këtë përfshihet edhe kërkesa me e-mail.

Me qëllim që kërkesa juaj të shqyrtohet saktësisht ajo duhet të përmbajë:
Detaje të informacionit që ju dëshironi të shikoni (ju lutem saktësoheni sa më tepër të keni mundësi) gjithashtu ju lusim që të jepni të dhënat tuaj si emri dhe mbiemri, adresa postare ose elektronike më qëllim që të ju njoftojmë rreth kërkesës suaj.
Sipas Ligjit 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike ju nuk jeni i detyruar të jepni arsye përse po bëni kërkesë për qasje në dokumente publike.

Zyrtari përgjegjës për qasje në dokumentet publik apo Zyra për Informim do të ju kthej përgjigje brenda 7 ditëve ashtu siç parashihet me Ligjin për  Qasje në Dokumentet Publike. Në këtë përgjigje që do ta merrni nga zyrtari përgjegjës do të informoheni për lejimin, moslejimin apo kufizimin e pjesshëm të kërkesës suaj dhe atë duke u bazuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.

Në rast se nuk ju lejohet qasja në dokument Komuna do të ju jep informata rreth arsyet e refuzimit të kërkesës suaj.

Kundër vendimit për lejimin e plotë, të pjesshëm apo edhe refuzimit të kërkesës, parashtruesi i kërkesës për Qasje në Dokumente Publike mund të paraqet ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi : https://aip.rks-gov.net/

Ligji për Qasje në Dokumente Publike Nr. 06/L-081

Broshurë informative për qasje në dokumentet publike

Broshurë informative për zyrtarët përgjegjës për qasje në dokumentet publike

Formulari për kërkesë për qasje në dokumente zyrtare

_________________________________________________________

-Të dhënat rreth kërkesave për qasje në dokumentet publike për vitin 2023

Formulari i Raportimit vjetor- Kërkesat për qasje në dokumente publike

Raport për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike Janar- Mars 2023

Raport për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike Janar- Qershor 2023