Republika e Kosoves

Prizren

Sektori i Urbanizmit

Afërdita Mormorina – Udhëheqëse e sektorit të Urbanizmit

aferdita.mormorina@rks-gov.net

Stafi:

Refki Muzbegurefki.muzbegu@rks-gov.net
Zana Bellodazana.belloda@rks-gov.net
Xhejlane Gjinixhejlane.gjini@rks-gov.net
Fadil Elshanifadil.elshani@rks-gov.net
Nezir Saqinezir.saqi@rks-gov.net
Shpresa Osmanolajshpresa.osmanolaj@rks-gov.net
Ylber Gashiylber.gashi@rks-gov.net
Muhamet Kurtajmuhamet.kurtaj@rks-gov.net (Zyrtar Ligjor)
Florentina Qoqajflorentina.qoqaj@rks-gov.net
Zarife Pomakzarife.pomak@rks-gov.net

Zyre: +381(0) 38 200 44-756

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin e dokumentacionit teknik për leje të ndërtimit;
 • Propozon dhe zbaton aktet ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor; Planit zhvillimor të Komunës, Planit zhvillimor urban, Planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive dhe mbrojtja e mjedisit;
 • Përcakton kushtet e ndërtimit, në harmoni me Ligjin e ndërtimit,
 • Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe elementeve mikro – urbane në territorin e qytetit dhe  të komunës;
 • Merret me hartimin e projekt rregulloreve, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban, mbrojtja e mjedisit dhe lëmi i ndërtimeve;
 • Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;
 • Lëshon leje të ndërtimit për të gjitha llojet e objekteve që përcakton ligji në kompetencë të Komunës;
 • Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera.
 • Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit;
 • Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim;
 • Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve te ndërtuara pa leje;
 • Konstaton dhe përcjell informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, dhe veçmas me rregulloren dhe Manualin për legalizim;
 • Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe Manualin për legalizim;
 • Shqyrton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë  hapësinore ilegale;
 • Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës  ndërtimore   dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse;
 • Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;
 • Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;
 • Konstaton dhe përcjell informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;
 • Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;
 • Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;
 • Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për dhënien  e tokës në shfrytëzim;
 • Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.