Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Arsim

Drejtoria për Arsim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastriot Duraku
Drejtor i Arsimit në komunën e Skenderajt

Vendlindja: Komuna Skenderaj
Data e Lindjes: 11.07.1985
Vendbanimi:  Skenderaj
Edukimi: Ekonomist, Msc – Menaxhment dhe Informatikë
E-mail: kastriot.duraku@rks-gov.net
Centrix: 038200-42748

Postet e ushtruara deri tani
2007-2010 Shef për financa Graniti com Shpk
2010-2012 Udhëheqes i kontabilitetit në disa kompani private
2013-2021 Shef për buxhet dhe financa në Drejtorinë e Arsimit
2021 –       Drejtor i Arsimit në Komunën e Skenderajt

Drejtoria për Arsim, funksionon në tre sektore:

Sektori i Buxhetit dhe financave

Sektori i Administratës

Sektori i Arsimit

Drejtoria e Arsimit
Drejtoria e Arsimit, në kuadër të kompetencave, autorizimeve dhe përgjegjësive ligjore, udhëzimeve administrative të MASHT-it Statutit të Komunës ,dhe të politikave strategjike të Kryetarit të Komunës në fushën e veprimtarisë së saj, është kompetent dhe ka përgjegjësinë për menaxhimin dhe koordinimin e strukturës së arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm (0,1,2,3 ) në Komunë në Komunën e Skenderajt;
Në përputhje me aktet ligjore në fuqi dhe në bashkëpunim me Sektorin e Pagave menaxhon procesin e pagesave të stafit aktiv arsimor dhe stafit tjetër profesional dhe mbështetës në institucionet shkollore-arsimore të Komunës.
Në pajtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, planifikon dhe mbikëqyrë zbatimin e strategjive për arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunën e Skenderajt;
Mbikëqyrë institucionet arsimore dhe vlerëson performancën e të gjithë të punësuarit e drejtorisë dhe drejtuesve të institucioneve arsimore në nivel Komunal;
Regjistron dhe pranon nxënësit, në pajtim me parimin e mos-diskriminimit të të gjitha formave të tij.
Regjistron të gjitha të dhënat e nxënësve dhe evidenton, ruan dhe arkivon dosjet e personelit arsimor dhe trupit menaxherial, në përputhje me ligjet, procedurat dhe formularët e MASHTI;
Monitoron dhe mbikëqyrë vendimet e drejtorëve të shkollave të të gjitha niveleve;
Monitoron të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Skenderajt si organizatë buxhetore;
Mbikëqyrë shpenzimet e buxhetit, përmes kërkesës për raporte periodike nga shkollat;
Harton planin e prokurimeve për nevojat funksionale të Drejtorisë së Arsimit;
Në këshillim me drejtorët e shkollave dhe të këshillave drejtuese të shkollave miraton rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve;
Konstaton dhe identifikon si dhe propozon në marrëveshje me MASHT-in vendimin për themelimin, shuarjen, ndarjen apo mbylljen e institucioneve shkollore publike të niveleve 0,1,2,dhe 3 në Komunën e Skenderajt;
Nxit, ndihmon dhe inicion bashkëpunimin në mes mësimdhënësve prindërve ,nxënësve, me qëllim të ngritjes së kualitetit dhe cilësisë së mësimdhënies dhe mësim-nxënies në shkolla të cilat i menaxhon dhe mbikëqyr;
Organizon, inkurajon dhe nxitë organizimin e garave të ndryshme të diturisë në mes të shkollave ,nga lëndët e shkencave natyrore dhe atyre humanitare dhe ndan shpërblime dhe mirënjohje për nxënësit dhe punëtorët arsimor të merituar;
Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e objekteve shkollore dhe të pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike.
Kujdeset, inicion dhe organizon krijimin e shërbimeve të nevojshme për nxënësit dhe mirëqenien e tyre ( ujin, ambient banjash, shërbime shëndetësore, shujta ditore etj.);
Kujdeset për mirëmbajtjen e ambienteve rrethuese të shkollave duke promovuar gjelbërimin e tyre;
Propozon dhe inicion bashkëpunimet ndër-komunale në fushën e arsimit;
Bashkëpunon me OJQ dhe shoqërinë civile si dhe me organizata qeveritare dhe jo qeveritare me qëllim të tërheqjes së donacioneve në interes të shkollave publike të të gjitha niveleve para-universitare me qëllim të avancimit dhe ngritjes së kualitetit të mësimdhënies dhe mësim-nxënies;
Për arritjen e objektivave të shëndetit publik ndërmerr aktivitete dhe zhvillon programe të përbashkëta me MASHT dhe shkollat për të nxitur kujdesin shëndetësor dhe shmangur smundejve ngjitëse dhe dukurive deveijante;
Kujdeset dhe mbështet arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta (speciale), në përputhje me masën dhe nevojat specifike të tyre.