Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Arsim

Drejtoria për Arsim

Bekim Latifi

Drejtor i Drejtorisë Komunale për Arsim


Vendlindja:Prekaz i Epërm-Komuna Skenderaj
Data e Lindjes:05.01.1972
Vendbanimi: Prekaz i Epërm-Komuna Skenderajt
Edukimi: Master i Shkencav Inxhinjerike
E-mail:bekim.latifi@rks-gov.net

Tel:044 195 181  049 736 87

PLANI І PUNËS PËR VITIN 2018

 Drejtori, Bekim Latifi

Përmbajtja e punëve dhe aktiviteteve për vitin 2018

 

          Pikat kyçe (Plani global)

 

 • Organizimi i takimeve me drejtorë dhe mësimdhënës të shkollave me qëllim të realizimit të programit për ngritjen e cilësisë në arsim;
 • Organizimi i shërbimit pedagogjiko – psikologjik në shkollat me numër të madh të nxënësve;
 • Organizimi i aktiviteteve për identifikimin e Fëmijëve me Nevoja të Veçanta dhe Edukimin Gjithëpërfshirës;
 • Drejtoria komunale e arsimit në Skënderaj, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit do të shqyrtojë mundësinë e zbatimit të Kontratës Kolektive në Arsim;
 • Monitorimi i procesit edukativo-arsimor nga DKA-ja, Inspektorët e SIA, MASHT dhe faktorët tjerë relevantë. Monitorimi do të bëhet në vazhdimësi, me qëllim të mbarëvajtjes së punës në shkolla;
 • Kremtimi i Ditëve të Shkollave dhe festave sipas kalendarit të MASHT, të përcjellura me programe dhe aktivitete në interes të nxënësve dhe mësimdhënësve;
 • Do të punohet në përfundimin e objekteve shkollore, si: Shkolla fillore dhe e mesme e ulët në Qirez, Shkolla fillore dhe e mesme e ulët në Çubrel, shfmu “Elena Gjika” në Makërmal si dhe Gjimnazi “Hamëz Jashari” në Skenderaj;
 • Kujdes i veçantë do t’i kushtohet përmirësimit të kushteve higjieno-teknike në shkolla dhe pajisjes së tyre me mjete dhe teknologji bashkëkohore, me qëllim të realizimit sa më të suksesshëm të procesit mësimor;
 • Do të organizojmë mësimin përgatitor – shtesë për nxënësit që do t’i nënshtrohen vlerësimeve të jashtme (Testit të Maturës Shtetërore, Testit të Arritshmërisë, TIMSS etj.).
 • Mësimi përgatitor organizohet me qëllim që nxënësit  të dalin me rezultate sa më të mira;
 • Edhe këtë vit shkollor do të zhvillohen aktivitete të llojllojshme për pjesëmarrjen e të gjitha shkollave në garat e diturisë në nivel komune, regjioni dhe vendi. Për më të mirët do të ndahen dhurata, mirënjohje, shpërblime, me çka do të nxitet interesimi i nxënësve për suksese dhe pjesëmarrje;
 • Do të organizohen trajnime për stafin arsimor edhe për lëndë dhe klasë të caktuara, të parapara për zbatimin e Kurrikulës së Re;
 • Për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të rinj, do të organizohen trajnime dhe kurse për udhëheqësi arsimore, me qëllim që menaxhimi i shkollave të bëhet në mënyrë sa më kompetente.

 

Drejtori,  Bekim Latifi