Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Ndërmarrësi Inovacion dhe Turizëm

 

 

 

 

 

Besarta Meha-Ademi

Drejtoreshë e Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik Ndërmarrësi Inovacion dhe Turizëm

Vendlindja : Prekaz i Poshtem

Data e Lindjes:09.09.1992

Vendbanimi:Plluzhinë

Edukimi:Master e Integrimeve Evropine dhe Administrates Publike

E-mail:besarta.meha@rks-gov.net

Centrix:03820042722

Mob:048123808

 

 

 

 

 

 

Drejtorati për Zhvillim Ekonomik Ndërmarrësi Inovacion dhe Turizëm në Komunën e Skenderajit është pjesë e ekzekutivit të Komunës.

Ky drejtorat punën e tij e zhvillon në statutin e komunës përmes të cilit është rregulluar mandati i këtij drejtorati, në rregulloret e miratura nga  Kuvendi Komunal i Skenderajit, në Strategjin për Zhvillim Ekonomik  Lokal,  si dhe në bazë të ligjve të Kuvendit të Kosovës.

  • Ky drejtorat bënë hartimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e masave të përshtatshme për të nxitur më tutje zhvillimin ekonomik.

 

  • Hartimin e planeve dhe nxitjen e investimeve të jashtme, fuqizimi i bashkëpunimit dhe komuikimit me Diasporën,
  • Hulumtimin e mundësive për të siguruar donacione dhe burime të tjera financiare,

 

  • Ofrimin e trajnimeve dhe dhënien e këshillave për bizneset e reja por edhe për ato ekzistuese,

 

  • Ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e bizneseve

 

  • Bashkëpuon me Ministrinë për Zhvillim Ekonomik, MIN, MTI, MZHR dhe resorësve të tjerë të tjerë të Qeverisë.

 

-Qëllimi kryesor i këtij drejtorati është krijimi i një klime sa më të favorshme për zhvillim ekonomik, krijimi i infrastruktrës së nëvojshme për zhvillimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, zhvillimi i Turizmit dhe Invacioit, krijimi i vendeve të reja të punës, pra synimi primar  është arritja  e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm në Komunën tonë,