Republika e Kosoves

Skënderaj

Administratë

Drejtoria për Administratë

Emine Rrecaj

Drejtoreshë për Administratë

email: emine.rrecaj@rks-gov.net

Centrex: 03820042730

tel: +38348300064

Hyrje

Drejtoria e Administratës në Komunën e Skenderajt siguron qe në planin e punës të saj të ketë qeverisje në nivel sa më afër qytetarëve të saj, respektimin e të drejtave themelore të njeriut të sanksionuara më Kushtetutë dhe ligje; zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike të administrates lokale të Komunës së Skenderajt,ushtrimit efektiv të funksioneve,kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e qeverisjes së pushtetit lokal,realizimit të shërbimeve në forma sa më të përshtatshem për qytetarët.

Drejtoria e Administratës në kuadër të fushëveprimtarisë së saj dhe në  bazë të kompetencave dhe autorizimeve ligjore (LVL-së ,Statutit të Komunës dhe akteve tjera normative ), me qëllim që të ngritet  niveli i përformancës së kësaj drejtorie  harton panin e punës për vitin 2018.

 Qëllimi:

 

Plani i punës për vitin 2018  i Drejtorisë së Administratës  ka për qellim të arrij një administratë të standardeve europiane,  transparente dhe  të përgjegjëshme, me sistem të qartë të llogaridhënies  të  bazuar në shërbim profesional, cilësor, të shpejtë, efektiv dhe efikas, për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim etnije, feje , moshe  a gjinije, në pajtim me  ligjet në fuqi dhe  me parimet e qeverisjes së mirë.

Ne do të vazhdojmë  bashkëpunimin me MAPL, MPB ,MAP  dhe ministritë  tjera relevante  si dhe me institucionet  vendore dhe ndërkombëtare , organizatat qeveritare dhe joqeveritare  me qëllim të funksionalizimit të  shërbimeve dhe realizimit  të  planit të punës  për 2018 .

Drejtoria për Administrate qe të arrijë qëllimet e saj në bazë të planit të punës, funksionon në sektore,njësi dhe zyra si vijon:

  • Shërbimi profesional i Kuvendit Komunal
  • Shërbimi profesional i Kryetarit të Komunës
  • Sektori i Gjendjes civile
  • Qendra për Shërbimin e Qytetarëve/arkivi
  • Njësia e Autoparkut
  • Zyra Ligjore
  • Njësia për të drejtat e njeriut
  • Zyra për teknologji informative

Plani i Punës i Drejtorise per Administrate  për vitin 2018

 

 

Nr. Qëllimi i përgjithshëm Aktiviteti Stafi përgjegjës Afati  
1. Sherbimi profesional i Kuvendit Komunal –          Përgatitjen e rëndit të ditës për dhe materialit për të gjitha mbledhjet e komitetit për politik dhe financa dhe të seancës së Kuvendit për 11 mbledhje te rregullta dhe dy të jashtëzakonshme.

–          Përpilimin e të gjitha vendimeve të dalura nga Kuvendi, hartimin e të gjitha procesverbaleve nga  mbledhjet e kpf dhe te Kuvendit, komunikimin e vazhdueshëm me MAPL, përcjelljen e vendimeve për shqyrtim te ligjshmërisë, ndihmë teknike për komitete Konsultative, raportime për OSBE,KFOR,si dhe Ministri te ndryshme. Zyrtari i perkthimeve ben perkthimin e te gjitha akteve te KK-se, Kryetarit te komunes dhe drejtorive te komunes se Skenderajt.

 

Zyrtari ligjor, Asistentja administrative dhe zyrtari i perkthimeve

 

Janar-Dhjetor  
   
2. Sherbimi profesional i Kryetarit te Komunes Pranimin dhe shqyrtimin e lëndëve që adresohen në Zyrën e Kryetarit të Komunës.

Hartimin e vendimeve në emër të Kryetarit të Komunës të harmonizuara dhe në përputhje me Ligjet e aplikueshme dhe në fuqi të Republikës së Kosovës, si dhe me Rregulloret, Statutin e Komunës dhe Udhëzuesit e ndryshëm.

Hartimin e marrëveshjeve të ndryshme me Komuna, Ministri, OJQ, si dhe persona fizik çdo herë në interes të përgjithshëm dhe duke respektuar, Ligjet, Rregulloret dhe Statutin e Komunës.

Mbajtjen  e procesverbaleve të mbledhjeve të Kryetarit,si dhe hartimin e ekstrakteve të këtyre procesverbaleve.

Shkarkimin e lëndëve në mënyrë fizike dhe elektronike në arkivin komunal.

 

. Zyrtarja ligjore dhe Zyrtarja administrative Janar-Dhjetor  
 
   
3. Sektori i Gjendjes civile Pranimin e kërkesave te qytetarëve për pajisje me dokumente personale që i përkasin këtij sektori, ku i evidentojn te gjitha kerkesat ne sistemin elektronik ne Intranet dhe sistemit elektronik te gjendjes civile, Gjithëashtu edhe  përcjellja e ndryshimeve eventuale dhe zbatimi në përpikëri  i  ligjeve në fuqi  dhe udhëzimeve administrative  që vijnë nga ARC-ja dhe MPB ,është objektivi ynë. Shefi i ZGJC-se, Zyrtarët e Gjendjes civile në Skenderaj dhe në Zyrat e vendit në teren Janar –Dhjetor  
4. Qendra për Shërbimin e qytetarëve/arkivi Pranon kërkesat e qytetarëve dhe komunitetit  të  biznesit, duke përdorur sistemet elektronike të  avancuara intranetin dhe e-arkiven, të cilat lehtësojnë punën e stafit dhe ngrisin cilësin e shërbimeve. Evidentimin e te gjitha kerkesave dhe akteve tjera ne evidencat themelore dhe dërgimin e tyre ne sektore te ndryshme për shqyrtim.Pranim-dërgimi i postës dhe regjistrimi i tyre ne librat perkatese te postes sipas ligjeve.

Arkivimin e lendeve sipas ligjit,UA dhe rregulloreve ne fuqi. Përcjellja e ndryshimeve  legjislative relevante dhe zbatimi i tyre janë plan dhe objektiv i këtij sektori.

 

Shefi i QSHQK-se/arkivit, Zyrtarët e  protokolimit (Zyrtarët administrativ) në sportela, zyrtari i arkivit dhe zyrtari i posteës Janar-Dhjetor  
5. Takime të rregullta me sektorët në DA Për aktivitet ne punë, organizimin,kordinimin dhe disiplinen ne punë Drejtori-Shefat e sektorëve dhe zyrtarët përkatës Sipas agjendës  
 
 
6. Njësia e Autoparkut

 

Kjo njësi do te pranoj kerkesat e sektoreve te ndryshem të komunës për transportin e zyrtarëve ne udhëtime zyrtare, do te kujdeset per gjendjen e automjeteve zyrtare dhe shpenzimet e derivateve. Te mbaj evidence per nisjet dhe kthimin e tyre ne orarin zyrtar, regjistrimin e tyre sipas rregullave ne fuqi etj, Shefi i Njësisë se autparkut dhe vozitësit Janar-Dhjetor  
7. Zyra Ligjore Ndryshimi dhe plotesimi i Statutit te komunes,ndryshimi dhe plotesimi i rregullores per taksa,ngarkesa dhe gjoba per vitin 2018,     ndryshimi dhe plotesimi rregullores per menaxhimin e mbeturinave, procedimi i rregullores per barazi gjinore per miratim ne kuvendin komunal, mbikqyrja e punes ne bibloteken ligjore per funksionimin e saj,dhenia e ndihmes juridike dhe keshillime per drejtori, sektore dhe zyre etj. Mbledhja e te dhenave ne kuadrin ligjor per vlersimin e performances komunale. Zyrtarja ligjore dhe komisioni per statut dhe rregullore Janar-Dhjetor

 

8. Njesia per te drejtat e njeriut do të vazhdojë  bashkëpunimin me strukturat e nivelit lokal,për të promovuar ,avancuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut,do të organizoj takime që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes për avancimin e të drejtave për të gjithë, pa lënë anash dhe këshillimet dhe udhëzimet e organeve komunale për respektimin e të drejtave të njeriut në aspektin e; barazisë gjinore, e të drejtave të fëmijeve,të drejtave të personave me aftësi të kufizuar e tjerë. Do të monitorohen aktivitetet e komunës ,asambleja komunale etj.Në planin e punës së zyrtarës për barazi gjinore vlen të theksohet;

– Monitorimi dhe zbatimi i ligjit per barazi gjinore,takime te rregullta me komisione per    rregullore,vlersimin e situates aktuale sa i perket barazise gjinore etj.

– Organizimi i një tryeze të hapur me temë ,,Roli dhe Pozita e Gruas në komunën tonë ‘’,( me rastin e 8 Marsit), punësimi njëditor i personave me aftësi të kufizuar- shënimi i’’ Tetori- muaj i mundësive të barabarta’

– Aktivitete me rastin e 25 nentorit – Ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës, ngritja e    vetdijes dhe informimi i gruas per te drejtat e saj,bazuar ne ligjin per trashigimi etj.

 

 

Kordinatori per te drejtat e njeriut, Zyrtarja per barazi gjinore,Zyrtari per te drejtat e femijeve

 

Janar-Dhjetor
9. Zyra e teknologjise informative     Përveç punëve të përditëshme të zyrës së TI-së si: Mirëmbajtjen e Serverëve, testimin e rrjetit, mbarëvajtjen e aplikacioneve të Intranetit, Gjendjes Civile, Tatimit në Pronë, Fribalancit, Katastrit, e-Pasurisë, e-Arkivës, Web faqes zyrtare, konzollës së e-mailave zyrtarë etj. Zyra e TI-së, në plan të punës për vitin 2018 ka edhe këto punë:

Bashkëpunim direkt me MAP / ASHI për avancimin e sistemeve në përpushje me politikat qeveritare për TI, duhet te ket perkrahje nga komuna, aktivizimi i Web Faqes së re zyrtare  të Komunes, mirëmbajtja e vazhdueshme e rrjetit në objektin e komunës dhe objektet tjera përcjellëse si: Gjykata Komunale, Qendra e Regjistrimit të Automjeteve dhe Zyrën për Letërnjoftime, pasaporta dhe patentshofer, QKMF, QPS , ZKP si dhe në 6 zyra të vendit : Likoc, Qirez, Prekaz i Epërm, Klinë e Epërme, Runik dhe Turiqec dhe në Kompleksin Memorial “ Adem Jashari “ në Prekaz

Pajisja me licenca për softuerin e komunës si: Win7 ( 32-bit dhe 64-bit ) , Windows 10 ( 32-bit dhe 64-bit ), Office 2007, Office 2010,  Office 2013 Win Server 2008 R2 64-bit, dhe 2012, SQL Server 2008  dhe 2012, avancimi i e-qeverisjes në Komunë.

Pas shkëputjes së sinjalit në QKMF për shkak të ndërtimeve që po bëhën në mes të objekti të komunës dhe QKMF-së, do të bëhët kërkesa në MAP / ASHI pët kyçje në rrjet të QKMF-së përmes VPN-it, evidentimi i kompjuterëve të cilët duhët të dalin jashtë përdorimit, të shikohët mundësia për kyçje në rrjetin qeveritar në objektin e Qendrës së Kulturës dhe Artit “ Hasan Prishtina “. Nëse instalohet kabllimi i LAN-it, futja në DOMAIN qeveritar i kompjuterëve që kanë mbetur jashtë DOMAIN-it dhe kompjuterëve të ri të cilët hyjnë në komunë.

Vendosja e një e-kioskes për nxerrjen e dokumenteve të gjendjes civile nëse kemi mjete financiare.

Instalim shtesë i të paktën 20 kamerave të sigurisë në objektin e komunës. Si dhe zevendesimi i kamerave ekzistuese me kamera të performancës më të mirë, ku kamerat e tanishme jan te dobeta dhe nuk e mbulojn ne teresi  objektin e komunes.

 

Zyrtari i teknologjise informative Janar-dhjetor