Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria e Inspektoratit Komunal

Arton Veliu

Drejtor i Drejtorisë së Inspektoratit Komunal

Vendlindja: Polac
Data e Lindjes: 11.02.1985
Vendbanimi: Polac
Edukimi: Administratë Publike
E-mail: Arton.Veliu@rks-gov.net

Tel: 048 – 300-085

 

 

Mbikëqyrja  efektive  e zbatimit të ligjeve, akteve nënligjore, rregulloreve komunale dhe dispozitave tjera relevante sipas fushëveprimit të sektorit do të jenë synimi kryesor.

Plani i punës bazohet në prioritetet e nxjerra nga raportet e punës për vitin paraprak, në nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, në parregullsitë e evidentuara në vitin paraprak dhe në obligimet që dalin nga infrastruktura ligjore që mbulohen nga tre sektorët. Do të ndërmerren masa konkrete me qellim të rritjes së disiplinës, sjelljes konkrete të inspektorëve në terën dhe ngritjes se besueshmërisë së qytetarëve në autoritetin e inspektorit.

Do të bëhet riorganizimi i Komisionit për verifikimin e kushteve minimale teknike dhe higjiene –sanitare të subjekteve afariste  si parakusht për marrjen e pëlqimit pran organeve kompetente të komunës me qellim të ngritjes se efikasitetit të punës.

Do të hartohet një orar i punës me ndërrime, në mënyrë që inspektorët të jenë të pranishëm në teren qe nga 06:00 e gjerë në ora 24:00. Plani i punës parasheh objektivat vjetore në lëmin e ndërtimit, tregut, higjienikë-sanitare, veterinës,  ambientit, shërbimeve komunale dhe shërbimeve të transportit, pra objektivat kryesore të cilat synojmë t’i arrijmë gjatë vitit 2018 janë:

  • luftimi i informalitetit,
  • ushqim të shëndetshëm për konsumatorët
  • mbrojtja dhe lirimi i hapësirave publike
  • Parandalimi i ndërtimeve ilegale
  • Transporti i sigurt për udhëtarët

Për arritjen e këtyre objektivave nevojiten një mori aktivitetesh të cilat janë të pasqyruara në tabelat e mëposhtme.

 

OBJEKTIVAT DHE AKTIVITETET PËR VITIN 2018
Nr.R Objektivat Aktivitete Institucionet tjera të

përfshira

Inspektori i ndërtimit
1 Inspektimi dhe parandalimi i ndërtimeve pa leje 1.1 Inspektimi i objekteve ndërtimore në të gjitha fazat e ndërtimit ;

1.2 Plotësimi i formularëve standard për çdo faqe të ndërtimi, gjatë inspektimeve në vend ndërtim;

1.3 Inspektimi përfundimtar i ndërtimit të objektit me leje ndërtimi dhe plotësimi i formularit standard.

1.4 Kompensimi i lëndës për çdo objekt ndërtues dhe mbajtja e një kopje të formularit standard.

Drejtoria për Urbanizëm

Policia e Kosovës

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër

2 Konservimi, rrënimi i ndërtimeve dhe mbindërtimeve që bëhen pa lejen e drejtorisë kompetentet 2.1 Ndalimi i punimeve ndërtimore me procesverbal ;

2.2 Konservimi i objektit ndërtimor pa leje; 2.3 Lëshimi i vendimit për rrenim ;

2.4 Njoftimi i palës dhe palëve tjera për rrënimin e objektit duke caktuar datën dhe orën e veprimit

Policia e Kosovës dhe         Kompania Kontraktuese
3 Kontrollimi i objekteve te vjetra nga aspekti i mirëmbajtjes 3.1 Inspektimi periodik i të gjitha objekteve te vjetra dhe konstatimi nëse ato paraqesin rrezikshmëri për banorët përreth apo kalimtarët e rastit
Inspektoi  i tregut
1 Mbrojtja e konsumatorëve 1.Vendosja e çmimeve dhe verifikimi i çmimit te deklaruar .

2.Dhënia e fatuarve – Kuponëve konsumatorëve

3. Kontrollimi i karakteristikave të produkteve përmes certifikatave ,deklarimi dhe etiketimit

MTI (Zyra për mbrojtjen e konsumatorit )
2 Luftimi i tregtisë informale dhe konkurrencës së pa drejtë tregtare 1.Regjistrimi i Biznesit;

2. Verifikimi i kushteve minimale teknike dhe pajisja e subjekteve me pëlqim për të ushtruara veprimtari biznesore ;

3.Origjina e mallit dhe mbajtja e evidencës; 4.Kontrollimi në automjete transportuese që bartin mallra për tregti ;

Policia e Kosovës

Doganat e Kosovës

3 Siguria e përgjithshme e produkteve 1.Sekuestrimi dhe asgjësimi i produkteve të pasigurta nga tregu;

2.Kontrollimi i produkteve nëse janë të pajisura me dokumentacionin teknik; 3.Vendosja e deklaracionit të mallit në produkte;

4.Udhëzimet e përdorimit në gjuhen zyrtare;

5.Fletgarancionet në gjuhen zyrtare ;

Inspektori Sanitar dhe i Bujqësisë
1 Mbikëqyrja e kushteve higjienike sanitare nëpër të gjitha objektet publike 1.1 Vizita inspektuese nga inspektorët sanitar nëpër të gjitha objektet publike edukative, shëndetësore dhe arsimore.

1.2 Monitorimi i analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të pijshëm të bëra nga I.SH.P-ne Mitrovicë.

2 Mbikëqyrja e sigurisë se produkteve ushqimore 2.1 Inspektimi i depove të miellit dhe ushqimit të koncentruar të Kafshëve shtëpiake;

2.2 Inspektimi i furrave te bukës lidhur me kualitetin dhe peshën e bukës;

2.3 Kontrollimi i artikujve ushqimore me prejardhje bimore, shtazore si dhe të pijeve joalkoolike dhe alkoolike në qarkullim ;

2.4 Inspektimi i depove ushqimore, mbi prejardhjen, furnizimin dhe afatin e skadencës të artikujve ushqimore;

2.5 Inspektimi i kafshëve të gjalla para, gjatë dhe pas therjes së Kafshëve shtëpiake në thertore, dhe subjektet afariste mbi kualitetin e produkteve të mishit dhe qumështit e nënprodukteve te tyre ne DPZ-të;

2.6 Inspektimi i lokaleve mbi respektimin e ligjit mbi duhanin.

AVUK,

Instituti i Shëndetësisë Publike

3 Dhënia e pëlqimit mbi kushtet minimale teknike dhe higjienike sanitare për objekte afariste Inspektimeve sipas kërkesave të palëve për dhënien e pëlqimit Komisioni për dhënien e pëlqimit për kushtet minimale teknike dhe higjiena-Sanitare
Inspektori i Shërbimeve Publike
1 Mirëmbajtja e pastërtisë ne sipërfaqe publike 1.1 Kontrolle Inspektuese

1.2 Organizmi i aksioneve për pastrimin e qytetit

1.3 Bashkëpunimi me kryetarët e lagjeve, dhe fshatrave të komunës

1.4 Bashkëpunimi me KRM ” UNITETI” .

Drejtoria e UMA  Drejtoria e Arsimit
2 Vendosja komfor ligjeve për mbishkrime, panot dhe tabelat reklamuese 2.1 Kontrolle Inspektuese ;

2.2Respektimi i afateve të dhëna me procesverbale dhe aktvendime

3 Kontrolli rreth shfrytëzimit të Sipërfaqeve Publike 3.1 Kontrolle Inspektuese

3.2 Aksionet e organizuara nga Sektori Inspeksionit për lirimin e sipërfaqeve publike.

Drejtoria për Urbanizëm
Inspektori i Komunikacionit
1 Mbikëqyrja dhe inspektimi i operatoreve për bartjen e njerëzve 1.1 A janë te regjistruara pranë ministrisë përkatëse për këtë veprimtari

1.2 A kanë leje-licencë pune nga organi kompetent për zhvillimin e kësaj veprimtarie.

1.3 A ka rend-udhëtimi të regjistruar dhe vërtetuar na organi i autorizuar dhe sa i përmbahen rendit të udhëtimit, sa respektohet koha dhe vendi i nisjeve.

1.4 A kanë vijat e regjistruara dhe sa i mbajnë ato rregullisht

1.5 A kanë çmimore të vërtetuara dhe të vendosura ne vendin e paraparë

1.6 A i plotësojnë kushtet tekniko-eksploatuse, tekniko-sanitare dhe higjienike për transportin e udhëtarëve

1.7. Sa respektohet obligimi ligjor për dëshminë-biletën e udhëtimit etj.

Policia e Kosovës

Sektori i Trafikut rrugore

2 Inspektimi, incizimi dhe përcaktimi i vend parkingjeve 2.1 Sinjalizimin e trafikut në parkingje publike, të urdhëroj menaxherin që të mënjanoi mangësitë në afat të caktuar ;

2.2 Rregulluesin teknike të parkingjeve publike, të urdhëroj menaxheri që të mënjanoi mangësi në afat të caktuar

2.3 Ndërtimin, rregullimin dhe pajisjet e parkingjeve ne harmoni me aktet e Administratës Komunale, të urdhëroj menaxherin që të mënjanoi mangësitë në afat të caktuar

2.4 Parkingjet publike në aspektin e sigurisë në trafik dhe në baze të provave të nxjerra nga organi përkatës të urdhëroj përmirësimin e gjendjes për siguri të pjesëmarrësve në trafik.

3 Mbikëqyrja inspektuese e linjave të autobusëve 3.1 Inspektimi nëse subjektet afariste i respektojnë rendet e udhëtimit në relacionet urbane dhe ndër urbane. Policia e Kosovës

 

BASHKËPUNIMI ME ORGANET KOMUNALE DHE INSITUCIONET TJERA

Për arritjen e gjitha objektivave të përcaktuara me këtë plan pune është shumë e nevojshme që të kemi një bashkëpunim me shumë institucione tjera të linjës të cilat do ta ndihmonin arritjen e rezultateve konkrete në angazhimet tona inspektuese.

Sikurse në vitet paraprake do të vazhdojmë të kemi një bashkëpunim korrekt me Policinë e Kosovës, inspektorët e institucioneve tjera qendrore, IKSH, kompanitë publike dhe ato private me të cilat komuna e Skenderajt ka kontratë, si dhe me të gjitha institucionet tjera me të cilat kemi ndërlidhje kompetencash dhe nevojë bashkëpunimi, është e nevojshëm për realizimin sa me efektiv të këtij plani, prandaj do të kërkomë se ky bashkëpunim të rritet në shërbim të interesave të përgjithshme të qytetarëve të Skenderajt.

Gjatë vitit 2018 gjithashtu synojmë të intensifikojmë bashkëpunim me drejtorit tjera të komunës duke kërkuar që të gjitha lejet që lëshohen nga drejtoritë të tjera, në mënyre që inspektoret të jenë drejtpërdrejt të informuara për çfarëdo leje të lëshuar e të cilën ata janë obliguar të mbikëqyrin.