Republika e Kosoves

Skënderaj

Komitetet

Neni 45 i Statutit të Komunës

Komitetet e përhershme

45.1  Kuvendi i  komunës themelon komitetet : Komitetin për Politikë e Financa dhe Komitetin për Komunitete si komitete të përhershme.
45.2  Kuvendi i komunës themelon komitete të tjera për të cilat konsideron se janë të nevojshme për kryerjen e përgjegjësive të tyre .
45.3  Nëse nuk parashifet ndryshe me ligj , komitetet reflektojnë përbërjen e kuvendi të komunës.

Neni 46Komiteti për politikë e financa

46.1  Komiteti për politikë dhe financa kryesohet nga kryesuesi i kuvendit të komunës dhe përbërja e tij duhet të reflektojë përfaqësimin e entiteteve politike në kuvendin e komunës.
46.2  Komiteti për politikë dhe financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave , dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave , duke përfshirë dokumentet e planifikimit strategjik, kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat , planin vjetor të punës për auditimin e brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm  dhe çdo ndryshim të buxhetit gjat vitit fiskal si dhe për marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në kuvendin e komunës.
Neni 47Komiteti i komuniteteve
47.1  Komiteti për komunitete përfshinë në radhët e veta shumicën e thjeshtë nga anëtarët e kuvendit të komunës , anëtarët tjerë janë përfaqësuesit e komuniteteve. Çdo komunitet që jeton në komunë përfaqësohet nga, së paku një përfaqësues në komunitetin për komunitete. Përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë në komunë e përbëjnë shumicën e anëtarëve të komitetit të komuniteteve.
47.2  Komiteti i komuniteteve është përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së autoriteteve komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të gjitha politikave komunale, praktikave dhe aktiviteteve për t’u siguruar se të drejtat dhe interesat e komuniteteve respektohen plotësisht. Komiteti gjithashtu i rekomandon kuvendit të komunës masat që duhet të ndërmiren për të siguruar jetësimin e dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për t’u avancuar , shprehur , mbrojtur dhe zhvilluar identitetin e tyre etnik, kulturor , fetar dhe gjuhësor , si dhe për të siguruar mbrojtje adekuate të të drejtave të komuniteteve brenda komunës.
   
      I. Formohet Komiteti për Politik dhe Financa në përbërje prej 7 ( shtatë) anëtarëve, me këtë përbërje:
  1. Adelina Spahiu –  Kryesuese e Kuvendit të Komunës (PDK)
  2. Mentor Mehmeti – (PDK)
  3. Fikret Rexhepi – (PDK)
  4. Arjeta Rama – (PDK)
  5. Ilir Ejupi– (IDEAL)
  6. Fatbardha Haliti – (IDEAL)

 

  • Detyrat dhe përgjegjësitë e komitetit për politikë dhe financa janë të përcaktuar me Ligjin për vetëqeverisje lokale, udhëzimin administrativ për procedurat e themelimit përbërjes dhe kompetencat e komiteteve të përhershme të komunës, Statutit të Komunës, si dhe rregulloren e punës së Kuvendit.
  • Mandati i anëtarëve komitetit për politik dhe financa është 4 vjeçar i njëjtë me mandatin e anëtarëve të              Kuvendit.