Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

 

Ismet Aliu

Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa

Vendlindja: Vajnikë Komuna Skenderaj
Data e Lindjes: 01.02.1963
Vendbanimi:  Skenderaj
Edukimi: ecc.i.dipl.

E-mail: ismet.aliu@rks-gov.net
Centrix: 038200-42742

Postet e ushtruara deri tani:

1988-1990 Shef Kontabiliteti tatimor në K. Skenderaj

1999-2003 Inspektor Komunal për Taksa në biznes

2004-2006 Auditor i brendshëm në Komunë

2007-2009 Shef i sektorit për THV komunale

2010-2017 Drejtor i Drejtorisë për Financa në K. Skenderaj

2018-2019 Këshilltar Politik në Ministrinë e Financave të R. së Kosovë

2020-2021 Udheheqes i Kontabilitetit dhe Financave në Arjeta Group Sh.p.k.

         

Drejtoria për Buxhet dhe  Financa, do të funksionojë gjatë vitit 2022 në tre sektore:

  1. Sektori i Buxhetit dhe financave
  2. Sektori i tatimit në pronë
  3. Sektori i të hyrave vetanake

 

1.SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCAVE

Shefi i Sektorit : Halit XHEMA

E-mail: Halit.xhema@rks-gov.net
Tel: 044-228-600

Centrix: 038-200-42768

2.SEKTORI I TATIMIT MBI PRONËN

Shefi i Sektorit : Hajrullah RAMA

E-mail: Hajrullah.rama@rks-gov.net
Tel: 044-747-411

Centrix: 038-200-42773

3.SEKTORI I HYRAVE VETANAKE

Shefi i Sektorit : Hajriz LOSHI

E-mail: Hajriz.loshi@rks-gov.net
Tel: 044-756-313

Centrix: 038-200-427767