Republika e Kosoves

Skënderaj

Sekretaria e Kuvendit

Mujë Selmani

Zyrtar i lartë  për Kuvendin Komunal

Lindur:               01.02.1991
Edukimi:            Juridik
Vendlindja:       Burojë
Nr.tel.                +383-49-238-183
Centrex:            038-200-42-720
Email-adresa: muje.selmani@rks-gov.net